menu left
menu right

Nie kupuj używanych,
stać Cie na NOWE

Zobacz jak niskie są ceny!NOWE Maszyny na sezon:
LETNI oraz ZIMOWY

Gwarancja profesionalnej pracy!Betoniarki


Sprawdź sam!


NOWE Maszyny Ogrodnicze, Komunalne, Rolnicze, Zobacz

Najwyższa Jakość od lat...
Instrukcja obsługi i konserwacji

Prasa zwijająca ORKEL GP1260

(produkt wycofany z oferty, instrukcja dostępna dla klientów posiadających ten typ prasy zwijającej)

Prawa autorskie

Autor: Orkel AS

Tłumaczenie: Wersja 1.0 beta z j. Norweskiego

Instrukcja publikowana na licencji: ......Podręcznik użytkownika, Prasa zwijająca 2010/11, ORKEL GP 1260

Prasa Orkel GP 1260

Producent:

ORKEL AS

Numer fabryczny prasy


............................................

Orkel AS

7320 Fannrem, Norwegia

GP 1260

Numer fabryczny owijarki


............................................


   Przy zamawianiu części zamiennych proszę zawsze podawać numer fabryczny urządzenia ! (Niniejszy podręcznik obejmuje prasy od nr. fabrycznego 20118001-...)


   Gratulujemy zakupu nowej prasy zwijającej Orkel GP 1260 !

Maszyny firmy Orkel są znane ze swej jakości i wytrzymałości i są świetnie dostosowane do różnych warunków pracy. Jest to wynikiem ciągłego rozwoju produktów i dokładnej kontroli jakości przed ich wysyłką do Klienta. Przeprowadziliśmy procedurę oceny zgodnie z Dyrektywą Maszynową UE (DEKLARACJA ZGODNOŚCI); maszyna jest stosownie oznakowana symbolem CE.

Prasa Orkel tabliczka   Tabliczka z numerem fabrycznym umieszczona jest na przedniej części maszyny (prasa). Przy wszelkich kontaktach z dystrybutorem firmy Orkel, zarówno przy zamawianiu części zamiennych jak i zwracaniu się o pomoc techniczną, proszę zawsze podawać nr fabryczny urządzenia.

   Przed uruchomieniem maszyny jak również wykonywaniem prac obsługi i utrzymania właściciel lub użytkownik obowiązany jest przeczytać ten podręcznik a także instrukcję bezpieczeństwa. Podręcznik należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem, aby mieć pewność, co do zakresu wymagań bezpieczeństwa oraz prac obsługi i utrzymania, a także przeprowadzać codzienne przeglądy jako część rutynowych prac przy maszynie.

Niniejszy podręcznik stanowi standardową literaturą techniczną dla

prasy zwijającej Orkel GP 1260.

   Sprawdzić, czy podręcznik użytkownika jest właściwy dla danego typu maszyny, Usilnie zaleca się stosowanie się do instrukcji zawartych w tym podręczniku, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika, jak i długą żywotność maszyny. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku dotyczące bezpieczeństwa osobistego są oznaczone wykrzyknikiem wpisanym w trójkąt oraz podane tłustą czcionką.


   Proszę zwrócić szczególną uwagę na te rozdziały.

   Pozdrowienia, Orkel AS


SPIS TREŚCI


ZOBACZ -> Orkel AS  - 6 str.

ZOBACZ -> >>> Gwarancja i warunki wnoszenia roszczeń  7 str.

ZOBACZ -> >>> Zakres i warunki gwarancji - 8 str.

ZOBACZ -> >>> Szkody transportowe - 9 str.

ZOBACZ -> >>> Zwrot części uszkodzonych - 9 str.

ZOBACZ -> >>> Zwrot kosztów wysyłki - 9 str.

ZOBACZ -> PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM MASZYNY - 12 str.

ZOBACZ -> USTAWIANIE I ZACZEPIANIE MASZYNY - 13 str.

ZOBACZ -> >>> Koła - 13 str.

ZOBACZ -> >>> Ramka wyrzutnika balotów - 13 str.

ZOBACZ -> >>> Zaczep holowniczy - 14 str.

ZOBACZ -> >>> Wał odbioru mocy -  16 str.

ZOBACZ -> >>> Zasilanie elektryczne - 18 str.

ZOBACZ -> >>> Wiązanie siatki - 19 str.

ZOBACZ -> URUCHAMIANIE PRASY - 20 str.

ZOBACZ -> SKRZYNKA STEROWNICZA, TYP GP 1260, W. PROG. 5.3.H2 21 str.

ZOBACZ -> >>> Wygląd - 21 str.

ZOBACZ -> >>> Podstawowe funkcje - 22 str.

ZOBACZ -> >>> Wyjaśnienie menu programów belowania - 28 str.

ZOBACZ -> TECHNIKA OBSŁUGI  MASZYNY - 30 str.

ZOBACZ -> >>> Prowadzenie maszyny - 30 str.

ZOBACZ -> >>> Napełnianie prasy - 30 str.

ZOBACZ -> >>> Wiązanie beli - 31 str.

ZOBACZ -> >>> Rutynowe procedury robocze - 31 str.

ZOBACZ -> >>> Zalecenia dotyczące uzyskania paszy najlepszej jakości - 32 str.

ZOBACZ -> >>> Zalecenia dotyczące belowania słomy PRASĄ ze stałą komorą - 32 str.

ZOBACZ -> REGULACJE - 33 str.

ZOBACZ -> >>> Podbieracz - 33 str.

ZOBACZ -> >>> Siła prasowania w komorze - 34 str.

ZOBACZ -> >>> Hamulec siatki - 35 str.

ZOBACZ -> >>> Noże siatki - 36 str.

ZOBACZ -> >>> Zmiana „koszenia normalnego” na „koszenie łagodne” - 36 str.

ZOBACZ -> >>>Zmiana „CIĘCIA łagodnego” na „CIĘCIE normalne” - 37 str.

ZOBACZ -> PRACE OBSŁUGI,  UTRZYMANIA I KONSERWACJI - 38 str.

ZOBACZ -> >>> Całkowicie automatyczny system smarowania Beka Max, typ EP1 38 str.

ZOBACZ -> >>> Zespół systemu - 39 str.

ZOBACZ -> >>> Działanie - 39 str.

ZOBACZ -> >>> Napełnianie zbiornika smaru stałego - 40 str.

ZOBACZ -> >>> Odpowietrzanie - 40 str.

ZOBACZ -> >>> Prace obsługi i utrzymania oraz konserwacji - 40 str.

ZOBACZ -> >>> Przechowywanie w okresie zimowym - 41 str.

ZOBACZ -> >>> Regularne przeglądy i utrzymanie przed zużyciem maszyny 41 str.

ZOBACZ -> >>> Uwagi ogólne - 41 str.

ZOBACZ -> >>> Smarowanie w punkach smarowania ręcznego - 43 str.

ZOBACZ -> >>> Noże zespołu siekającego - 46 str.

ZOBACZ -> >>> Demontowanie i ostrzenie lub wymiana noży - 47 str.

ZOBACZ -> >>> Przechowywanie maszyny w okresie zimowym - 48 str.

ZOBACZ -> USUWANIE USTEREK, Informacje ogólne - 49 str.

ZOBACZ -> >>> Wiązanie siatki - 50 str.

ZOBACZ -> >>> Skrzynka sterownicza - 51 str.

ZOBACZ -> KODY BŁĘDÓW - 52 str.

ZOBACZ -> >>> Smarowanie - 54 str.

ZOBACZ -> >>> Smarowanie olejowe - 55 str.

ZOBACZ -> >>> Notatki użytkownika - 56 str.

ZOBACZ -> DANE TECHNICZNE I SPECYFIKACJA MASZYNY ORKEL GP 1260 59 str.

ZOBACZ -> >>> Układ elektryczny - 59 str.

ZOBACZ -> >>> Skrzynka rozdzielcza prasy - 59 str.

ZOBACZ -> >>> Czujniki - 59 str.

ZOBACZ -> >>> Skrzynia pojemnika siatki - 59 str.

ZOBACZ -> >>> System smarowania - 60 str.

ZOBACZ -> >>> Wał napędowy - 60 str.

ZOBACZ -> >>> Momenty obrotowe - 61 str.

ZOBACZ -> >>> Ciśnienie powietrza - 61 str.

ZOBACZ -> >>> Pojemność - 61 str.

ZOBACZ -> >>> Wymiary i ciężar - 61 str.

ZOBACZ -> >>> Inne dane - 62 str.

ZOBACZ -> DODATEK - 63 str.

ZOBACZ -> >>> Schemat połączeń, połączenia kabli - 63 str.

ZOBACZ -> >>> Notatki użytkownika - 64 str.

ZOBACZ -> >>> Testy czujników - 68 str.

ZOBACZ -> >>> Skrzynka sterownicza GP 1260 v. 5.3.C - 69 str.

ZOBACZ -> >>> Skrzynka połączeń - 70 str.

ZOBACZ -> >>> Schemat rozmieszczenia czujników, PRASA GP 12 60 , 2009 r. - 71 str.

ZOBACZ -> INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - 71 str.Orkel AS

N -7320 Fannrem

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

my Orkel AS N -7320 Fannrem


Oświadczamy niniejszym, że niżej wymieniony produkt Prasy zwijające Orkel GP 1260 numer fabryczny prasy ................................... objęte są niniejszą deklaracją i są zgodne z następującymi normami technicznymi i innymi dokumentami normatywnymi:


NS-EN 12100 (2003), NS-EN 292-1 (1991), NS-EN 292-2 (1991), NS-EN 704 (1999)

zgodnie z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ – 2006/42/EC (98/37 EU)

Fannrem, luty, 2010

Leif Haugum

Inżynier ds Kontraktu


Gwarancja i warunki wnoszenia roszczeń

Dla Klientów z Norwegii, w zakresie podręcznika użytkownika Orkel AS udziela gwarancji w zakresie usterek i wad produkcyjnych na okres 12 miesięcy od daty dostawy maszyny do użytkownika końcowego.


Gwarancja ograniczona jest do:

1. wartości maszyny z zastrzeżeniem, że wykonywane są stosowne prace obsługi i utrzymania, oraz zachowywane należyte warunki eksploatacji,

2. wartości uszkodzonych elementów składowych maszyny,

3. liczby godzin eksploatacji obliczonych przez Orkel AS,

3. wykonywania napraw gwarancyjnych za zgodą Orkel AS.


   Z wyjątkiem wyżej podanych warunków, Orkel AS, w żadnych okolicznościach nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody przypadkowe lub szkody pośrednie strony trzeciej, jakie mogą wystąpić w związku z eksploatacją maszyny.

   Uwaga: gwarancja nie obejmuje normalnego, eksploatacyjnego  zużycia części gumowych, opon, węży hydraulicznych, noży, łańcuchów i łożysk. Gwarancji na wał transmisyjny napędu udziela dostawca wału– patrz oddzielne informacje dotyczące wału.

   Stosowanie części innych niż oryginalne, niewłaściwie lub w niewystarczającym stopniu i zakresie wykonywane prace obsługi i utrzymania, skutkować będą utratą lub unieważnieniem gwarancji, o której mowa wyżej.

   Dla maszyn z fabrycznie montowanymi łożyskami smarowanymi całkowicie automatycznie udziela się 5-letniej gwarancji na wszystkie rolki łożysk ślizgowych (tuleje) (ale najwyżej do 50 000 sporządzonych bel) od daty dostawy, przy następujących zastrzeżeniach:

1. Zużycie w stopniu uniemożliwiającym dalszą eksploatacje łożyska ślizgowego (tulei) ma miejsce wtedy, gdy grubość ścianki tulei wynosi mniej niż 0,2 mm.

2. Czas zużyty na wymianę nie jest zaliczany do godzin pracy maszyny.

3. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy wykonywane są regularne prace obsługi i utrzymania oraz należne przeglądy, zgodnie za wskazówkami podanymi w niniejszym Podręczniku.

Zakres i warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje:

Ø  Naprawę usterek spowodowanych wadami konstrukcji, materiałów, elementów składowych, wykonawstwa, montażu, zmianami wprowadzonymi fabrycznie, lub podobnymi przyczynami.

Ø  Wady i usterki stwierdzone przed lub po dostarczeniu produktu do Klienta.

Ø  Produkt zostanie wymieniony lub naprawiony tak szybko, jak będzie to możliwe, jeśli stwierdzona wada wykonawstwa lub konstrukcyjna może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Warunki gwarancji nie stosują się, jeżeli usterka lub wada spowodowane zostały:

Ø  Niewłaściwym obchodzeniem się z maszyną, niezgodnie ze wskazówkami podanymi przez Orkel.

Ø  Maszyna nie była serwisowana zgodnie z podanymi wskazówkami.

Ø  W maszynie zostały wprowadzone zmiany przez Klienta.

Ø  Maszyna została zainstalowana lub była naprawiana bez uwzględnienia wskazówek podanych przez Orkel.

Ø  Użyto części innych niż oryginalne lub zgodne z normami, albo gorszej jakości niż te, które stosuje i wymaga Orkel.

Prace serwisowe w okresie gwarancyjnym

Ø  Prace serwisowe w okresie gwarancyjnym można podejmować w oparciu o specjalną umowę z przedstawicielem firmy Orkel  ds gwarancji.

Ø  Prace serwisowe w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane albo przez użytkownika maszyny, albo dystrybutora firmy Orkel, albo w innym punkcie serwisowym uprzednio zaakceptowanym przez Orkel.

Ø  Jeżeli szacowany czas lokalizacji usterki i jej usunięcia wynosi więcej niż 3 godziny, naprawy nie należy wykonywać bez uprzedniej akceptacji przez firmę Orkel.


Dokumentacja

Przy zgłaszaniu do firmy Orkel wszelkich roszczeń gwarancyjnych w sprawie każdego rodzaju naprawy należy użyć formularza reklamacyjnego firmy Orkel.

Formularz reklamacyjny  można ściągnąć ze strony internetowej www.orkel.pl i www.orkel.no , lub na życzenie Orkel może go wysłać pocztą internetową lub normalną pocztą doręczycielską.

W formularzu reklamacyjnym należy podać takie informacje, jak:

Ø     Typ produktu, numer fabryczny, data zakupu, data stwierdzenia wady / usterki.

Ø     Krótki opis wady / usterki, i niezbędne środki zaradcze, jakie należy podjąć.

Ø     Wykaz użytych w produkcie części, włącznie z ich liczbą i numerami, jeśli takie części są użyte w produkcie.

Ø     Powołanie się na fakturę lub dokumenty wysyłkowe z wykazem wymienionych części, oraz koszt robocizny naprawy.

Formularz należy wysłać do firmy Orkel nie później, niż 1 miesiąc po wykonaniu naprawy.

Orkel ma obowiązek ustosunkować się do roszczenia w ciągu 1 miesiąca od daty jego otrzymania.


Kompensata

Ø  Termin płatności

Faktura dotycząca uznanego roszczenia musi zostać zapłacona przez dystrybutora w ciągu 2 miesięcy od daty jej otrzymania.

Ø  Koszty zwrotne, części składowe

Orkel zwraca koszty materiałów lub wymienionych części, produktów lub ich elementów w oparciu o informacje podane przez właściciela, przedstawiciela firmy Orkel, lub wewnętrzną dokumentację Orkel’a.

Jeżeli do formularza reklamacyjnego nie zostały dołączone dokumenty, informacje, lub części, Orkel wyśle stosowną ankietę. Brakujące informacje (lub części) Orkel musi otrzymać nie później, niż 1 miesiąc po otrzymaniu przez adresata tej ankiety.

Wszelkie raporty otrzymane przez Orkel po terminie będą odrzucane, chyba, że strony uzgodnią inaczej.


Szkody transportowe

Szkody transportowe normalnie nie są objęte gwarancją.

Szkody powstałe w czasie transportu

Wszelkie reklamacje należy kierować do firmy transportowej,  która ponosi odpowiedzialność za tego rodzaju uszkodzenia.


Zwrot części uszkodzonych

Części takie należy zwrócić do firmy Orkel  na życzenie, lub złożyć u dystrybutora firmy Orkel i przechowywać przez co najmniej 6 miesięcy. Orkel w każdym przypadku żąda fotografii uszkodzonych części przed i po ich wymianie.

Zdjęcie uszkodzonych części powinno być dołączone do formularza reklamacyjnego dotyczącego roszczenia gwarancyjnego, jako dokument obowiązkowy.


Zwrot kosztów wysyłki

Orkel poleci firmę transportową oraz wyznaczy datę powrotu środka transportu. Wszelkie kwoty kosztów wysyłki przekraczające koszty tej firmy transportowej nie będą zwracane.

Orkel AS

Magne Sletvold

Kierownik ds gwarancji Manager

Orkel AS. Nr centrala telefonicznej:  +47 72 48 80 00

Pomoc techniczna poza godzinami pracy

W okresie sezonu czynny jest telefon awaryjny firmy Orkel, gdzie można zgłaszać prośby o pomoc poza normalnymi godzinami pracy


Zamawianie części zamiennych – tel. +47 913 23 511 od godz. 20:00

Za dostawę zamówionych części zamiennych poza normalnymi godzinami pracy pobierana jest zazwyczaj opłata.

W przypadku problemów technicznych proszę dzwonić na

nr  tel. +47 72 48 80 66 od godz. 20:00OKREŚLENIA

F Ilekroć tekście jest mowa o stronie prawej i lewej, oznacza to:

Prawa: strona prawa względem kierunku jazdy maszyny

Lewa: strona lewa względem kierunku jazdy maszyny


uwaga

ZAKRES UŻYTKOWANIA MASZYNY


Prasa może być używana tylko do belowania traw, siana i słomy

Prasa do sporządzania bel okrągłych GP 1260 firmy Orkel jest prasą zwijającą, która sporządza bele  z traw, siana i słomy. Można na niej wykonywać bele o wymiarach ok. 1,22 m x 1,22 m o ciężarze do 1 000 kg.


uwagaZagrożenie pożarowe

Ogólnie, przy belowaniu suchych traw i siana istnieje zwiększone zagrożenie pożarowe. Suche cząsteczki belowanego materiału zmieszane z olejem są bardzo niebezpieczne, kiedy części maszyny są znacznie nagrzane! Przy pracy w takich warunkach zaleca się zamontowanie na prasie gaśnicy.


Transport

Prasę można podnosić zaczepiając haki urządzenia podnośnikowego wyłącznie w punktach odpowiednio oznakowanych!

Do podnoszenia maszyny można używać wyłącznie zawiesia łańcuchowego, o ile ma ono odpowiednią zdolność obciążeniową oraz może zapewnić podnoszenie na wymaganą wysokość. Trzeba pamiętać, że należy używać atestowanych zawiesi łańcuchowych lub pasowych o  odpowiedniej roboczej wytrzymałości obciążeniowej.


PRZEDSTAWICIELSTWO MARKI ORKEL W POLSCE:

Orekl Direct Polska i Premium Trade Sp. z o. o.

KONTAKT:

www: Orkel Direct Polska

www: Premium Trade


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM MASZYNY

Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy przede wszystkim sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń maszyny, jakie mogły powstać w czasie jej transportu lub ładowania i rozładowywania. W razie stwierdzenia uszkodzeń, należy bezzwłocznie zawiadomić o tym dostawcę.

Należy także sprawdzić, czy maszyna jest zgodna ze specyfikacją techniczną podaną w umowie kupna.


Ponadto, maszyna powinna być wyposażona w torbę z następującymi częściami:

 • Zamek łańcucha, 1 ¼”, wzmocniony, marki Tsubaki, szt. 1 (nr części 58410);
 • Zamek łańcucha, 1”,  wzmocniony, marki Tsubaki, szt. 1 (nr części 58414);
 • Klucz kombinowany 24 mm NV (do regulacji hamulca siatki) (nr części 57998);
 • Komplet smarowniczek z kolankiem (nr części 57975);
 • Bezpieczniki, 40 A, (nr części 57808).


USTAWIANIE I ZACZEPIANIE MASZYNY

Koła

   Jeżeli koła nie są zamontowane, zamontować, dokręcić nakrętki odpowiednim momentem obrotowym (patrz specyfikacja techniczna). Po niezbyt długim okresie jazdy nakrętki należy dokręcić !

 • Zamontuj obręcze kół jak to pokazano na rys. 2. Należy użyć 6 śrub. Tuleje dystansowe powinny być stosowane w celu dostosowania do różnych rozmiarów kół.
 • Dla kół 400 x 15,5, obręcze powinny być zamontowane w najniższym położeniu a tulejki dystansowe wstawione od wewnątrz.
 • Dla kół 500 x 15,5, podobnie jak w przypadku 400 x 15,5 ale tulejki dystansowe należy wstawić pomiędzy ramę i węzłówkę obręczy.
 • Dla kół 500 x 22,5 należy użyć najwyższego położenia a tulejki dystansowe należy wstawić pomiędzy ramę i węzłówkę obręczy.

   Można również podnieść prasę wykorzystując otwory  o jeden stopień wyższe niż wskazane poprzednio. W ten sposób ustawi się maszynę w lepszej pozycji pod względem pracy podbieracza a także zapewniając większą przestrzeń pomiędzy klapą komory a ziemią co jest korzystne szczególnie przy zastosowaniu ramki wyrzutnika balotów.

Ramka wyrzutnika balotów

   Dobrze jest dokonać montażu ramki wyrzutnika balotów równocześnie z montażem kół. Zamocować węzłówki wewnątrz. Skos na ramce powinien być wyrównany z ramą maszyny. Jeżeli obręcze kół znajdują się w środkowym lub najwyższym położeniu, użyj krótkich śrub zakładając je w najniższych otworach płytki mocującej.

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach (patrz specyfikacja techniczna).

Zaczep holowniczy

zaczep holowniczy prasy orkel

Zamontować zaczep holowniczy (poz. 1 lub 2 na rys. 1).

   Poz 2. - przy holowaniu przy wysoko ustawionym punkcie zaczepienia (wersja UE) nad wyjściem wału odbioru mocy. Prasa jest połączona z zaczepem holowniczym. Sprawdzić, czy zaczep holowniczy posiada odpowiednie zabezpieczenie (zamek), i czy wszystkie elementy zabezpieczające są w należytym porządku.

   Zaczep holowniczy każdej prasy należy wyregulować, ponieważ każdy ciągnik może mieć punkt zaczepienia na innej wysokości. Naczelną zasadą jest, aby po regulacji wysokość zaczepienia zapewniała ustawienie zaczepu maszyny względem jednostki rotora w linii jak najbardziej zbliżonej do linii prostej.

   Uzyskuje się to, kiedy rama zaczepu znajduje się na wysokości 42 cm (patrz rys.2).

UWAGA: dokręcić śruby zaczepu holowniczego momentem obrotowym 574 Nm. W okresie żniw od czasu do czasu należy sprawdzać moment obrotowy dokręcenia tych śrub .

transport prasy zwijającejRys. 2

Ogólnie, odległość od ramy do powierzchni gruntu powinna być możliwie największa, bez przekraczania punktu, w którym podbieracz materiału do belowania traci niezbędny kontakt z gruntem. Należy pamiętać, że trzeba uwzględnić pewną rezerwę na odchylenie w dół, zwłaszcza kiedy występują znaczne nierówności powierzchni terenu.

Prasy normalnie dostarczane są z przybliżonym ustawieniem zaczepu holowniczego, w oparciu o specyfikację podaną w zamówieniu. Element poz. 1 wyposażony jest w podporę stałą, a element poz. 2 przeznaczony jest na podporę  regulowaną (nie objęta dostawą).


Rys. 3

zaczep prasy orkel widok od dołu


   Regulację zaczepu holowniczego wykonuje się w punkcie „D” (rys. 3). Poluzować cztery śruby i zamocować zaczep. Po każdej stronie są dwie śruby. Wyregulować zaczep holowniczy przesuwając go w górę lub w dół, wykorzystując do tego celu nakrętki rzymskie znajdujące się pod zaczepem.


   Wygodnie jest przeprowadzać tę regulację, kiedy prasa jest uniesiona i zaczepiona do ciągnika, ale zaczep musi być potem zwolniony przez uniesienie prasy. Na rys 4. przedstawiono prawidłowe ustawienie podbieracza.

WOM - Wał odbioru mocy

WOM do prasy zwijającej   Zamontować wał odbioru mocy i wyregulować na odpowiednią długość (patrz rys.5).

Sprawdzić, czy odległość (a) jest wystarczająca aby podczas jazdy na nierównym terenie nie dochodziło do uderzeń ślizgającej się części wału o cześć stałą, i czy długość „b” wynosi co najmniej 1/3 długości wału.

   F Przy zakupie wału (osobno) dostarczana jest oddzielna instrukcja użytkownika wału PTO. W instrukcji tej zawarte są dodatkowe informacje dotyczące montażu i użytkowania wału, którą należy ściśle przestrzegać.

   F Sprawdzić czy  wszystkie elementy bezpieczeństwa, pokrywy osłony i sprzęt zabezpieczający znajdują się w należytym stanie i są sprawne ! (stosować się także do instrukcji bezpieczeństwa).


Układ hydrauliczny

hydrauliczny prasy orkel


   Przewody elastyczne (węże) układu hydraulicznego prasy można podłączyć do zaworów pojedynczego lub podwójnego działania.

Połączenia muszą być zawsze czyste!

Rys. 1.1 Ciągniki z 3 podwójnymi wyjściami (układy hydrauliczne ciągników ze środkiem otwartym lub zamkniętym )


Inne możliwości podłączenia

   Węże oznaczone czerwonym płaszczem ochronnym (wąż ciśnieniowy do procesu owijania bel) powinny być wprowadzane stopniowo do wylotu ciśnienia, kiedy poziom znajduje się w pozycji wstecznej, jeżeli podłączony jest do przełącznika podwójnego działania.  Na wylocie natężenie przepływu oleju powinno wynosić 25-40 l oleju na minutę.

   Wąż do podnoszenia podbieracza montowany jest w taki sam sposób. Podbieracz działa najlepiej, kiedy zawór znajduje się w położeniu ruchu swobodnego (neutralnym).

   Wąż do podłączania / odłączania ramienia noża jest podłączany również w ten sam sposób, o ile jest wystarczająca liczba niezależnie działających zaworów (rys 1.1)

podłącznie hydrauliki

   Jeżeli dostępne są tylko 2 niezależne zawory, ramię noża można przesunąć do żądanego położenia i zablokować zamykając zawór kurkowy na wężu ramienia noża.

   Mówiąc dokładnie, nie jest konieczne wyłączanie działania noża, ponieważ bardziej częsty ruch ramienia ułatwia utrzymywanie wolnej przestrzeni na jego otwieranie.

   Należy pamiętać, że kiedy praca odbywa się przy dużej liczbie ciągników, istnieje duże zagrożenie ucieczek ciśnienia przy poszczególnych funkcjach systemu,  oraz podczas wykonywania prac obsługi elektromagnetycznych zaworów układu hydraulicznego. Usilnie zaleca się w takich przypadkach zamykanie zaworu kurkowego na wężu (niebieski) przed przystąpieniem do wykonywania prac obsługi noża, lub demontowanie go w celu zapewnienia prawidłowego cięcia i optymalnego nacisku sprężyny noży. Każda ucieczka ciśnienia w tym wężu znacznie zmniejsza zdolność noży do wytrzymywania oporów stawianych przez  cięty materiał, i prowadzi do pogorszenia jakości procesu cięcia.


Zasilanie elektryczne

Główny kabel zasilania

   Prasa dostarczana jest z oddzielnym, głównym kablem zasilania z bezpiecznikiem głównym 40A. Kabel ten należy podłączyć bezpośrednio do akumulatora, aby nie dochodziło do przeciążania instalacji elektrycznej ciągnika. Podłączenie takie zapewnia dobre, stabilne zasilanie prasy, i ogranicza źródło wystąpienia usterki do minimum.

   Upewnić się, że przy podłączaniu końcówka (+) kabla podłączana jest do klemy akumulatora (+), a końcówka (-) do klemy (-), oraz że ułożenie kabla jest bezpieczne i kabel nie jest narażony na uszkodzenie.

Skrzynka sterownicza - KOMPUTER

   Skrzynka sterownicza podłączona jest do kabla zbiorczego, który poprowadzony jest przez tę samą tuleję osłonową, przez którą przechodzą węże układu hydraulicznego prasy. Informacje szczegółowe dotyczące funkcji skrzynki sterowniczej podane są w rozdziale „Skrzynka sterownicza”.

komputer prasy zwijającej orkel

 • Skrzynkę sterowniczą należy zainstalować w odpowiednim miejscu w kabinie kierowcy ciągnika przed rozpoczęciem użytkowania prasy. Na tylnej ściance skrzynki znajdują się magnesy. Umożliwia to ulokowanie skrzynki w dowolnym miejscu (do tego celu można wykorzystać dostarczoną płytę stalową).
 • Po odłączeniu prasy  od ciągnika skrzynkę sterowniczą należy przechowywać w suchym miejscu (w pomieszczeniu zamkniętym). Zestyki w skrzynce sterowniczej należy utrzymywać w stanie czystości. Kable można  złożyć pod pokrywą pojemnika na siatkę.
 • Poza tym, skrzynka sterownicza i układ elektryczny są dostosowane do współpracy z pompą dodatków do paszy. W rozdziale „Wyposażenie dodatkowe” podano sposób jej instalowania.

UWAGA

   Należy pamiętać, że jeżeli nie odcięte zostało zasilanie,  silnik systemu siatki może zostać uruchomiony w sposób niezamierzony.  Przy wykonywaniu prac przy systemie siatki lub w jego pobliżu należy więc odłączyć także kabel główny. Po kilku minutach nieużywania, skrzynka sterownicza samoczynnie ustawia się w „tryb oczekiwania (gotowości)”.


Wiązanie siatki

mechanizm wiązania siatkąZakładanie roli siatki

Rys. 7. Wiązanie siatki (patrz rys. 5)

    Otworzyć pokrywę pojemnika siatki (zamek na klucz kwadratowy). Nachylić pierścień z dwoma małymi kółkami pasowymi w kierunku do tyłu, w stronę komory prasy.  Umieścić rolę z siatką (A) na wałku wykorzystując do tego celu dwa bloczki podtrzymujące (wykonane z poliamidu) po każdej stronie. Obrócić rolę i tak, aby uwolnić początek siatki, skierować ją w dół  i przeprowadzić pod rolką spiralną, nad rolką podającą, i pod płytą „D”.  Pociągnąć siatkę do tyłu w stronę noża. Sprawdzić, czy rola ustawiona jest w pojemniku siatki możliwie jak najbliżej pozycji środkowej. Umieścić rolę z wałkiem w pionowej szczelinie po każdej stronie, i zablokować na bloczkach podtrzymujących po stronie lewej i prawej przy pomocy podstawek klinowych. (B) Uważać na dłonie, niebezpieczeństwo zaciśnięcia lub przychwycenia.

    Na oddzielnym wałku można założyć dodatkową rolę siatki (C),  przygotowaną do późniejszego użytku, i  zablokować ją na tylnej części pojemnika na siatkę.
Pociągnąć siatkę w bok na tyle ile się da, i sprawdzić czy leży ona na zębach zębowego prowadnika siatki.    Opuścić ostrożnie nóż na swoje miejsce i wyciągnąć ramię noża siatki (po lewej stronie prasy) poza śrubę kontrującą.

Uwaga: nie wolno uruchamiać systemu siatki (symulacja), jeśli role siatki w pojemniku siatki nie obracają się swobodnie.

URUCHAMIANIE PRASY Orkel

   Przed dostarczeniem prasy do użytkownika maszyna została dokładnie sprawdzona i przetestowana przez producenta. Testy zostały przeprowadzone „na sucho”, bez materiału w prasie. Niekiedy można więc podczas pracy maszyny stwierdzić usterki w jej pracy, oraz konieczność przeprowadzenia regulacji, których producent nie był w stanie sprawdzić i przeprowadzić. Podczas pierwszego uruchamiania maszyny należy więc zwrócić szczególną uwagę na następujące sprawy:

 • Zachować ostrożność przy uruchamianiu, nasłuchiwać czy nie są generowane jakieś dziwne, podejrzane dźwięki.
 • Pamiętać, że spasowanie łożyskach ślizgowych jest najbardziej ciasne, kiedy maszyna jest nowa. Jest to powodem do nieco większego grzania się i podwyższonej temperaturę w komorach.  Należy to sprawdzać, ponieważ przy wyższych temperaturach wymagane jest intensywniejsze smarowanie. W warunkach skrajnych może się okazać niezbędne usunięcie węża smarowego danego łożyska i zamontowanie specjalnej, dostarczonej smarowniczki. W takim przypadku należy skontaktować się z firmą Orkel. Przed przystąpieniem do sprawdzania smarowania i samym smarowaniem silnik ciągnika należy zatrzymać!
 • Sprawdzić wysokość podbieracza. Jest rzeczą ważną, aby podbieranie materiału do belowania nie przebiegało zbyt nisko po stronie tylnej, ponieważ będzie występowało duże niebezpieczeństwo zbierania  i przedostawania się do prasy ziemi i kamieni, co będzie powodować kiepskie podawanie materiału. Regulacja wysokości podbierania – patrz rozdział dotyczący regulacji. Podbieranie materiału do belowania może okazać się nieco kłopotliwe, gdy maszyna jest nowa, do czasu należytego jej dotarcia. Na śrubie zabezpieczającej podbieracza może być widoczne w początkowej fazie pracy maszyny nawet dymienie, jeśli ciśnienie z zewnątrz jest duże. W żadnym wypadku nie można jednak wkręcać śruby zabezpieczającej o wytrzymałości większej niż 8,8 !
 • Sprawdzić ciśnienie w komorze. Prasa została zaprojektowana na duże obciążenia, ale nie na nadmiernie twarde, bardzo zbite bele. Zbyt duże ciśnienie w komorze skraca żywotność maszyny. Procedura regulacji ciśnienia w komorze opisana jest w oddzielnym rozdziale na str. 32.
 • Po sprasowaniu pełnej beli skrzynka sterownicza generuje sygnał akustyczny, a na wyświetlaczu pojawia się znak STOP. Należy wówczas zatrzymać jazdę maszyną i odczekać, aż zrealizowane zostanie następne wiązanie, zrzut beli, ponowne zamknięcie się komory, i na wyświetlaczu zniknie znak STOP.
 • Podczas wiązania siatką prasa powinna pracować z normalną prędkością. Jeżeli wiązanie siatki nie jest uruchamiane samoczynnie, nacisnąć klawisz MANU. Spowoduje to rozpoczęcie wiązania. Jeżeli proces wiązania nie przebiega prawidłowo, lub chce się wprowadzić zmiany objętości zawartości siatki, należy przeprowadzić odpowiednia regulacje (patrz strona 35).
 • Prasę należy regularnie sprawdzać. Nasłuchiwać czy nie są generowane dziwne, podejrzane dźwięki , orz sprawdzać, czy nie są konieczne regulacje i korekcje. Życzymy powodzenia w pracy !!


SKRZYNKA STEROWNICZA, TYP Orkel GP 1260, WERSJA PROGRAMU 5.3.H2

W rozdziale tym przedstawiono pokrótce opis skrzynki sterowniczej, co ułatwi rozpoczęcie użyłkowania belownicy.

Przy podłączeniu skrzynki sterowniczej po raz pierwszy istnieje możliwość wybrania języka. W tym celu po kilku sekundach od włączenia należy nacisnąć odpowiedni klawisz.

Wygląd, Rys. 8

komputer w prasie Orkel

W polu informacji podawane są informacje o statusie belownicy, data, czas, dane licznika, i inne z każdego menu.

W polu menu /pole funkcji podawane są różne funkcje maszyny. Dostęp do tych funkcji uzyskuje się po naciśnięciu najbliższego klawisza pod, lub z boku menu.

Klawisz anulowania / powrotu używany jest do wychodzenia z menu lub przerwania funkcji automatycznej.

Naciśnięcie tego klawisza powoduje powrót do ekranu menu początkowego.

Podstawowe funkcje


komputer w prasie Orkel

Rys. 9

   Po wykonaniu po raz pierwszy połączeń, na wyświetlaczu podawane są następujące informacje:

 • Data i czas.
 • Godziny pracy maszyny. Liczba godzin pracy maszyny zapisywana jest, gdy prędkość obrotowa wału odbioru mocy jest większa niż minimalna wartość zadana (300 obr./min.).
 • Nazwa użytkownika lub pola (użytku rolnego).
 • Położenie noży: załączone lub wyłączone, tzn. czy są ustawienie w trybie cięcia czy nie.
 • Ustawienie funkcji prasy.
 • Prędkość obrotowa wału odbioru mocy, tu 0 obr./min.
 • System smarowania, załączony lub wyłączony (tu wyłączony). System smarowania jest załączany automatycznie, gdy prędkość obrotowa wału odbioru mocy przekracza 300 obr./min., i wyłączany, gdy prędkość ta spada poniżej 300 obr./min.

   Dodawanie komponentów do paszy w położeniu załączonym lub wyłączonym. Można je uruchomić tylko wtedy,  gdy prędkość obrotowa wału odbioru mocy przekracza 300 obr./min.


Informacja i funkcje w procesie zakiszania.

 • Pompa dodatków do paszy automatycznie zatrzymuje się w czasie wiązania siatką i przy otwartej komorze beli. Pompa ponownie uruchamiana jest automatycznie, kiedy sygnał STOP zniknie z ekranu, tj., kiedy komora zostanie zamknięta, i wtedy proces belowania może być kontynuowany.  Funkcja dodawania komponentów zatrzymuje się zawsze, gdy prędkość obrotowa wału odbioru mocy spada poniżej 300 obr./min., lub wyłączane jest ręcznie. Ze względów bezpieczeństwa wyposażenie to włączane jest ręcznie. Stan funkcji dodawania komponentów paszy wskazywany jest przełącznikiem.
 • Jeżeli prędkość obrotowa wału odbioru mocy jest inna, niż w zakresie  520-650 obr./min., na wyświetlaczu przedstawiany jest błąd prędkości.
 • Podobnie, jeżeli belowanie ma być kontynuowane dłużej niż zazwyczaj, maszynę można przełączyć z automatycznych ustawień. UWAGA:  przy zwiększonym ciśnieniu istnieje niebezpieczeństwo przeciążenia wału odbioru mocy i łańcuchów.  W celu przejścia na tryb ręczny, należy nacisnąć „Manual” i zaczekać na rozpoczęcie owijania. Nacisnąć ponownie „Manual”: rozpocznie się owijanie siatką.
 • Jeżeli system siatki jest ustawiony na start automatyczny, ale użytkownik chce, aby start ten zaczął się wcześniej,  nacisnąć klawisz „Menu”, a następnie nacisnąć jeszcze raz, żeby rozpoczęło się owijanie siatką.

Opcjonalnie  tylko dla maszyn z funkcją zakiszacza.

 • Podawanie siatki  można zatrzymać w każdej pozycji przez szybkie naciśnięcie żółtego klawisza. Wyświetlony zostanie komunikat: „Start next feeding (rozpocznij następne podawanie). Korzystając z tego klawisza można teraz znowu rozpocząć cykl pracy systemu siatki od pozycji początkowej na przodzie. Układ mechaniczny siatki musi być zawsze uruchamiany do pozycji wskazywanej jako: „Net mechanism is in start position” (układ mechaniczny siatki znajduje się w pozycji początkowej).
 • Wyświetlacz wskazuje „No net tying” (bez zawiązywania siatki) a podając odpowiedź YES albo NO można opuścić wiązanie siatki lub uruchomić wiązanie, zanim bele zostanie rozładowana. Może to być konieczne, jeżeli podawany jest komunikat o błędzie jednostki wiązania, a chce się wykonać następne wiązanie. UWAGA: jeżeli rola z siatką obróciła się i nie została wciśnięta do komory, przed rozpoczęciem ponownego wiązania należy pociągnąć zwisającą siatkę wstecz (zbyt duży zwis siatki na zębowym prowadniku powoduje zagrożenie owinięcia roli żółtej).


uwaga UWAGA. PRZY REGULACJI SIATKI NALEŻY ZAWSZE PAMIĘTAĆ O WYŁĄCZENIU WAŁU ODBIORU  MOCY !

Menu programowe (od ekranu menu początkowego / pierwszy obraz)

- Jeżeli na wyświetlaczu nie ma ekranu menu początkowego, nacisnąć klawisz (Anulowanie/Powrót).

- Nacisnąć (Ustawienia)

komputer w prasie Orkel

Rys. 10

Z ekranu tego można wybrać załączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) wyjścia zewnętrznego.

- Nacisnąć klawisz anuluj powrót

- Nacisnąć klawisz Menu, w ten sposób wchodzi się do menu prasy i  zakiszacza oraz do menu prasy .

komputer w prasie Orkel komputer w prasie Orkel

Rys. 11

W tym menu podawane są informacje o stanie prasy. Informacje te obejmują napięcie, układ mechaniczny taśmy, komorę beli, ładowarkę i noże. Ponownie nacisnąć klawisz Menu, w ten sposób wchodzi się do menu ustawiania i kontroli parametrów prasowania.

komputer w prasie Orkel

Rys. 12

a) wybrać Ustawienie b)  wybrać Licznik c) wybrać Menu


a)

komputer w prasie Orkel

Rys. 13

W tym menu można ustawiać parametry prasowania.

b)

komputer w prasie Orkel

Rys. 14

DETAILS                                          STATISTIC

komputer w prasie Orkel komputer w prasie Orkel

Rys. 15

   W menu liczników podawanych jest pierwszych 7 z 50 zarejestrowanych odczytów, które podają liczbę sporządzonych beli i czas pracy prasy. W menu tym można prowadzić statystyki wykonanych balotów, czasu pracy prasy, zapisywać i modyfikować  ich parametry .W menu DETAILS wprowadzamy i modyfikujemy kolejne baloty. Po wybraniu Modify można wpisywać nazwy kolejnych partii balotów. Aby wprowadzić literę, nacisnąć ABC i odczekać aż pojawi się żądana litera. Następnie, aby przejść do następnej litery,  nacisnąć >>.  Jeżeli litera jest w alfabecie na dalszym miejscu, nacisnąć ponownie ABC. Jeśli na bliższym – nacisnąć XYZ, i odczekać, aż ona się pojawi.  Powtarzać tę czynność, aż wpisana zostanie cala nazwa. Po zakończeniu wpisywana nazwy, nacisnąć OK (gotowe). W ten sposób wprowadzona została nowa nazwa pozycji licznika.

c)

komputer w prasie Orkel

Rys. 16

c1) ustawienia użytkownika                  c2) pamięć usterek                  c3) czujniki

c1)

komputer w prasie Orkel

Rys. 17

Menu to umożliwia ustawienie daty i czasu , oraz parametrów wyświetlacza sterownika. Ponadto, widoczna będzie także wersja programu, jaka zainstalowana jest w skrzynce sterowniczej znajdującej się w skrzynce połączeniowej.

komputer w prasie Orkel

Rys. 18

c2)

komputer w prasie Orkel komputer w prasie Orkel

Rys. 19

Menu to wyświetla listę zanotowanych usterek. Wybór przycisku DETAILS pozwala odczytać szczegóły usterki.

c3)

komputer w prasie Orkel

Rys. 20

W menu tym wyświetlane są wszystkie czujniki. Jeżeli podejrzewa się że któryś z czujników działa błędnie, w menu tym można go sprawdzić. Kiedy przesunie się kawałek metalu przed czujnikiem, czujnik powinien przełączać między ON (załączone) i OFF (wyłączone). Jeśli tak jest, czujnik działa prawidłowo.  Jeśli nie ma reakcji czujnika, czujnik działa nieprawidłowo, lub uszkodzony jest kabel czujnika. Na stronach 66 i 68  przedstawiony jest wykaz czujników i rysunki ich rozmieszczenia.


NACIŚNIĘCIE KLAWISZA „MENU” POWODUJE POWRÓT DO MENU POCZĄTKOWEGO.


Rys. 21

- Nacisnąć ZAKISZACZ
Rys. 22

W menu tym ustawiamy parametry zakiszacza.


Wyjaśnienie menu programów belowania

W menu programów belowania można przeglądać różne wartości i wyregulować ustawienia czasu i poszczególne funkcje. Przesuwając się przy pomocy strzałek w górę i w dół można zmieniać te wartości klawiszami + i -.

Wszelkie zmiany w programie należy wprowadzać ostrożnie i z uwagą, najlepiej po skonsultowaniu tego z przedstawicielem technicznym firmy Orkel AS.

Przed wprowadzeniem zmian należy zanotować wartości początkowe.

W dalszej części instrukcji  podane są informacje firmy Orkel dotyczące zalecanych wartości i ustawień.

W razie wystąpienia po przeprowadzonej zmianie ustawień znaczących problemów , nacisnąć „Default settings” (Ustawienia domyślne). Po potwierdzeniu przez naciśnięcie YES,  wszystkie wartości ustawień wrócą do ustawień domyślnych wprowadzonych przez producenta.

Wykaz funkcji programów prasowania:

1. Ustawienia podstawowe


Materiał:

Dodatki do paszy:

Sterowanie siatką:
Wiązanie siatki:

Minimalne obroty siatki:


Ładowanie beli:

Wybrać jeden z dwóch programów dla trawy, i program dla siana/słomy.

Wybrać Manu (ręcznie) lub Auto (automatycznie).

Aktywna po wybraniu „ON”, nieaktywna po wybraniu „OFF”

Kiedy funkcja ta jest aktywna, do beli, przed otwarciem komory, dodawana jest określona, minimalna ilość siatki. Jeżeli nie jest zapewnione to minimum, na ekranie pojawi się komunikat błędu.

Jeżeli wybrano „AUTO”, wiązanie siatki rozpoczyna się automatycznie w podanym czasie, po czym na ekranie pojawia się znak STOP. Jeżeli wybrano MANU -  aby rozpocząć następne wiązanie należy nacisnąć klawisz MANU. Można to zrobić albo kiedy na ekranie pojawi się znak STOP i komora jest pełna, albo kiedy chce się dodać siatki przed całkowitym sprasowaniem beli. (Np. kiedy nie ma wystarczającej ilości trawy do wypełnienia ostatniej beli na polu).

Wskazuje minimalną ilość siatki, która jest dodana do gotowej beli. Jeżeli nie jest zapewniona minimalna ilość siatki, uruchomiony zostaje alarm.

Wybrać ładowanie automatyczne lub ręczne.

Czas przytrzymywania stołu:

Kiedy bela jest przechylana, stół podnosi się pod czujnik, który rozpoznaje, że stół jest w pozycji uniesionej. Po pewnym czasie stół wraca do belownicy i czeka na następną belę.

Liczba wskazuje ile sekund stół ma pozostawać w pozycji uniesionej, zanim wróci do pozycji oczekiwania (gotowości).

Detekcja obciążenia

Ustawia funkcję detekcji obciążenia maszyny w pozycji wyłączonej - (0) OFF,  i załączonej - (1) ON.
2: Ustawienia dodatkowe (aby wejść do tego menu należy nacisnąć  równocześnie Menu i Anuluj)

Całkowity czas komory:

Wartość ta mówi ile czasu potrzebuje czujnik komory na otrzymanie stałego sygnału zanim wysłany zostanie sygnał do następnego wiązania siatki.

Opóźnienie zatrzymania:

Jest to czas od momentu pojawienia się na ekranie wyświetlacza znaku STOP do rozpoczęcia następnego wiązania automatycznego.

Opóźnienie otwarcia komory:

Czas od momentu zakończenia wiązania do rozpoczęcia otwierania komory.

Otwieranie komory:

Podawany jest czas w sekundach, jak długo komora musi pozostawać w pozycji górnej zanim maszyna zaakceptuje to i ładowarka rozpocznie podnoszenie beli.  Jeżeli w cylindrze komory jest nieszczelność, komora zostanie opuszczona. Jeżeli komora opadnie raptownie, zadziała na krótko czujnik, do czasu aż ładowarka otrzyma sygnał do rozpoczęcia, dzięki czemu nie dochodzi do kolizji między komorą i ładowarką.

Opóźnienie beli na ładowarce: start ładowarki

Czas od zarejestrowania przez czujnik beli na ładowarce do rozpoczęcia operacji przez  ładowarkę.


Opóźnienie opuszczania stołu owijarki:

Czas od zarejestrowania dolnego położenia stołu do jego powrotu.


Opóźnienie otwarcia noży folii:

Czas pozostawania noży w stanie otwarcia w celu zwolnienia folii


Czas zamknięcia noży folii:

Czas, przez który noże folii pozostają dociśnięte  do folii.


Czas, przez który stół owijarki pozostaje przechylony

Czas, przez który stół owijarki pozostaje w sekwencji przechylania.TECHNIKA OBSŁUGI  MASZYNY Orkel

Prowadzenie maszyny

Prawidłowa jazda ciągnikiem z zaczepioną maszyną zapewnia lepsze napełnienie komory belowania na całej jej szerokości i przez to dokładniejsze i bardziej sprasowane bele. Jeżeli pokosy trawy są niewielkie, komora może być napełniana poprzez ruchy wahadłowe po jednej stronie pokosu i następnie po drugiej, w odcinkach 10-20 metrów, ale nie ruchami wg schematu typu „S” (patrz ryz. 15).

Jeżeli pokosy są bardzo „puszyste” i wysokie, na zaczepie holowniczym może gromadzić się materiał. W takim przypadku może okazać się konieczne umieszczenie płyty prowadnikowej poniżej zaczepu, przed nim.


Napełnianie prasy

 • Uruchomić ostrożnie wał napędowy. Zwiększyć prędkość obrotową do 580-600 obr./min.
 • Opuścić podbieracz do pozycji, w której koła ograniczające jego opuszczenie osiągają poziom ziemi. Wymaganą pozycję można łatwo ustawić stosując regulowane podpórki po obu stronach (patrz „Regulacja wysokości podbieracza”). Podstawową zasadą jest, aby podbieracz zawsze pracował możliwie jak najwyżej, ale wystarczająco nisko, aby zapewniać odpowiednie podbieranie materiału. Warunki zrzutu materiału o krótkich źdźbłach wymagają niższego położenia podbieracza.
  • Maszynę należy prowadzić środkiem pokosu. Przy wąskim pokosie, aby  uzyskać maksymalne napełnienie komory, należy prowadzić maszynę ruchem wahadłowym, od jednej strony do drugiej (patrz rys. 15). Należy unikać prowadzenia maszyny w poprzek pokosu lub napełniania podbieracza od strony zewnętrznej; może to utrudniać podbieranie  materiału.
   • Prędkość jazdy zmienia się w zależności od ilości trawy i warunków pracy. Jeżeli zdolności produkcyjne maszyny wykorzystywane są należycie, postęp pracy przy napełnianiu komory powinien być duży i  znacznie mniejszy pod koniec operacji, kiedy bela jest prasowana.
   • Po całkowitym sprasowaniu beli generowany jest sygnał dźwiękowy, a na ekranie w skrzynce sterowniczej wyświetlany jest sygnał STOP.


 • Należy wówczas zatrzymać podawanie materiału i rozpocząć wiązanie siatki. Jeżeli jest taka potrzeba, odczekać, aż rozpocznie się wiązanie siatki w trybie automatycznym.
 • Rozpocząć podawanie siatki naciskając wyłącznik NET (siatka) i przytrzymując go naciśnięty przez ok. 1 sek. Po zakończeniu sekwencji owijania, silnik systemu wiązania siatki zatrzymuje się samoczynnie.
 • Po wykorzystaniu nastawionej ilości siatki,  następuje automatyczne jej cięcie.
 • Po załadowaniu beli przez system sterowania automatycznego na stół owijarki sygnał STOP znika z ekranu wyświetlacza,  komora jest opuszczana do końca i blokowana w tym położeniu.
 • Można teraz kontynuować belowanie.

Wiązanie beli

Rutynowe procedury robocze

Jeżeli istnieje zagrożenie kamieniami i odłamkami skalnym leżącymi na powierzchni terenu, podbieracz należy podnieść, żeby nie doszło do uszkodzeń.

Zaleca się utrzymywanie stałej prędkości jazdy przez cały czas pracy maszyny i niezatrzymywania wału odbioru mocy, kiedy bela znajduje się w  komorze prasy. Jeżeli wał musi zostać zatrzymany, kiedy bela znajduje się w  komorze prasy, należy przestrzegać następującej procedury:

 • Przed ponownym uruchomieniem maszyny sprawdzić wszystkie elementy przekazywania mocy, połączenia bezpieczeństwa, łańcuchy i paski.
 • Sprawdzić, czy w podbieraczu lub strefie podawania nie ma ciał obcych, lub czy podbieracz nie został zablokowany przez materiał.
 • Przed przystąpieniem do usuwania ciał obcych i materiału, jaki ewentualnie utkwił w strefie podawania (jednostka podbieracza, podawania, cięcia), ramię noża należy opuścić (patrz regulacja - cięcie). Ma to na celu umożliwienie przepływu materiału.

Wszelkie prace na systemie cięcia można wykonywać tylko przy  zatrzymanym silniku, zatrzymanej maszynie, i opuszczonym ramieniu noża.

 • Podłączyć ostrożnie wał odbioru mocy przy względnie małej prędkości obrotowej.
 • Zwiększyć obroty wału odbioru mocy do uzyskania właściwej prędkości obrotowej.
 • Jeżeli blokada jest zbyt silna / krytyczna, należy użyć klucza rewersyjnego – patrz rys. Klucz ten znajduje się po prawej stronie skrzynki siatki na wale wyjściowym przekładni zębatej.
 • Klucza rewersyjnego można używać WYŁĄCZNIE po zatrzymaniu ciągnika i odłączeniu wału odbioru mocy.

UWAGA: nie wolno uruchamiać wału odbioru mocy ciągnika przy włożonym kluczu  ! Patrz instrukcja bezpieczeństwa !


Zalecenia dotyczące uzyskania paszy najlepszej jakości

 • Zachowaj ostrożność i uważać przy korzystaniu z wszystkich funkcji maszyny. Nie dopuszczać do przedostawania się do strefy podawania brudu i ciał obcych.
 • Przeczytać instrukcję użytkownika dostarczoną razem z folią.
 • Skonsultować się z profesjonalną firmą  i uzyskać informacje o właściwej technice jazdy maszyną, zawartości wilgoci w belach, oraz o ich składowaniu.

Zalecenia dotyczące belowania słomy PRASĄ ze stałą komorą

Przy belowaniu słomy prasa ze stałą komorą istnieją pewne ograniczenia. Gładka i sucha słoma i siano często stanowią swego rodzaju wyzwanie, ponieważ materiał podczas prasowania ulega łamaniu na walcach, i dlatego w komorze prasy jest mniejsze tarcie między belą i walcami, jeśli porównać końce beli i jej ścianki boczne .

Po belowaniu trawy, powierzchnie w komorze są często szorstkie i obracanie się czynią utrudnionym.

Słoma ma silne właściwości polerujące, i po kilku belach, proces przebiega bardziej łagodnie ponieważ tarcie o płyty boczne jest mniejsze.

ü  Uruchomić prasę oczyszczoną z resztek trawy.

ü  Ustawić mniejszą wartość siły prasowania w komorze niż przy belowaniu trawy.

ü  Sporządzić kilka bel z nożami ustawionymi w pozycji „bez cięcia”.

ü  Rozpocząć jazdę maszyną z należytą prędkością napełniając komorę, unikać zbyt małej prędkości pod koniec. Równomierny i jednostajny przepływ materiału zapobiega nadmiernemu łamaniu powierzchni beli.

ü  Rozpocząć wiązanie siatki od razu po uzyskaniu sygnału o pełnej komorze. Wcisnąć sprzęgło i całkowicie zatrzymać na chwilę ciągnik, aż bela złapie koniec siatki. Jeżeli prasa obraca pełną belę bez siatki, zatrzyma się kiedy wystąpią trudne warunki spowodowane łamaniem materiału.

ü  W ekstremalnych warunkach należy używać mniejszej liczby noży i być może nawet  wyciągnąć je całkowicie w kierunku końca beli.

ü Jeżeli  z podajnika wyrzucany jest drobny materiał w kierunku do przodu, jest to oznaką, że występuje zbyt intensywne łamanie materiału.

ü Sucha, połamana słoma wymaga więcej siatki  i około 3-4 obrotów.

ü Średnica bel słomy często wzrasta (bela „puchnie”), kiedy bela opuszcza komorę, w zależności od ilości użytej siatki.

ü Zmniejszyć prędkość obrotową prasy proporcjonalnie do postępu pracy, i utrzymywać stałą prędkość i podawanie.

REGULACJE

Podbieracz

W celu odpowiedniego podbierania trawy podbieracz należy wyregulować. Jest ważne, aby jego ruchy nie były zbyt wolne i aby nie dochodziło do zbierania razem z trawą ziemi i kamieni. Obniża to jakość paszy i prowadzi do skrócenia żywotności podbieracza i noży. Wysokość reguluje się za pomocą płyty regulacyjnej łączącej koło podbieracza z jego częścią czołową (patrz rys. 23). Zwrócić uwagę, że  do uzyskania równej wysokości po obu stronach należy korzystać z odpowiedniej liczby otworów w płytach regulacyjnych. Przy regulacji w górę lub w dół zaleca się zapamiętać  liczbę otworów, jakie wykorzystano przy regulacji jednej strony, i wyregulować drugą stronę, symetrycznie względem pierwszej,  wykorzystując tą samą liczbę otworów.

Rys. 23

Należy także wyregulować siłę docisku podbieracza do powierzchni gruntu. Służą do tego sprężyny (5) znajdujące się na zewnątrz cylindra podnoszenia podbieracza, po każdej stronie (patrz rys. 24). Podnieść podbieracz do końca. Przesunąć blokadę sprężyny w przód lub w tył, aż podbieracz uzyska odpowiedni docisk do powierzchni gruntu. Wyregulować naciąg sprężyn tak, aby podbieracz mógł się nieco przemieszczać w dół, zwłaszcza przy jeździe po nierównym terenie z wybojami czy kretowiskami.

Rys. 24

Płytę prowadzącą podbieracza z rolką (ekran nad podbieraczem) można wyregulować łańcuchami. Powinna ona być ustawiona w dół, w kierunku pokosu trawy. Jeśli trawa jest krótka a teren nierówny, płyta powinna być ustawiona możliwie jak najniżej.

Siła prasowania w komorze

Siłę prasowania w komorze można wyregulować na dwa sposoby. Ustawienie domyślne siły prasowania jest takie, że sprężyna blokady komory jest założona w otwór nr 2 od dołu (patrz rys. 25), a czujnik komory ustawiony naprzeciwko zatrzaskowej płyty komory podaje odległość 5 mm. Sprężyna musi być naciągnięta poprzez wykonanie 2 pełnych obrotów nakrętki. Jeżeli wydaje się, że siła prasowania w komorze jest zbyt duża, można sprężynę przełożyć o 1 otwór niżej, lub odsunąć nieco czujnik (rys. 26), tak, aby wskazywał większą odległość. Jednorazowo regulować o 0,5 do 1,0 mm! Niewielkie przesunięcie czujnika daje mniejszy efekt niż przełożenie sprężyny o 1 otwór. Jeśli  wydaje się, że siła prasowania w komorze jest zbyt mała, wykonać odwrotne czynności.

Siła prasowania w komorze nie powinna przekraczać 17000 Nm (1700 kp). Moc pociągową w tylnej sekcji komory należy mierzyć przy dolnej rurze poprzecznicy. Podane wartości maksymalne następują po „aktywacji” sygnału świetlno-dźwiękowego, a więc kiedy sygnał zatrzymania zostaje włączony. Czujnik komory (tylny pojemnik trawy) odgrywa główną rolę. Ustawienie domyślne to ok. 5 mm.

Rys. 25


Rys. 26

Hamulec siatki

W przypadku problemów z należytym odcinaniem siatki, lub jeżeli jest ona zrywana zanim noże zostaną opuszczone,  należy wyregulować hamulec siatki. Hamulec siatki wpływa również na rozciągnięcie siatki.

Na zewnętrznej stronie skrzyni pojemnika siatki, po lewej stronie, między stroną boczną skrzyni a przednią częścią koła łańcuchowego, znajduje się nakrętka blokująca NV 24 mm. Nakrętka ta służy właśnie do regulacji hamulca siatki. Poprzez obrócenie tej nakrętki w prawo lub w lewo nacisk na tarczę hamulcową we wnętrzu ścianki  zwiększa się lub zmniejsza rys.

Hamulec siatki jest ustawiony fabrycznie, ale po krótkiej eksploatacji maszyny może wymagać skorygowania. Prosta zasada kciuka jest taka, że siatka powinna być naciągnięta na tyle, aby trudno było obrócić gumową rolkę 3-ma palcami.

FZbyt ciasne ustawienie może prowadzić do nadmiernego zużywania się rolki gumowej

Podczas regulacji hamulca siatki należy pamiętać o wyłączeniu zasilania elektrycznego i odłączeniu kabla obwodu sterowania od systemu siatki.

Uwaga na palce !

Jeżeli nie ma się pewności, czy hamulec siatki jest należycie wyregulowany, należy go sprawdzić postępując wg następującej procedury: przewlec siatkę, jak pokazano na rysunku, obniżyć haki zabezpieczające na rolę siatki i podnieść noże do położenia górnego. Otworzyć komorę i zablokować tulejami bezpieczeństwa na cylindrze! Pociągnąć siatkę, zrobić węzeł, i zamocować sprężynę urządzenia wyważającego rys. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować hamulec siatki tak, aby można było ją pociągnąć przykładając siłę 10-15 kg. 

W momencie rozpoczynania wiązania siatki ramię ładowania podnosi się w kierunki śruby licznika (patrz rys. 23). Wielkość o jaką ramię ładowania może się przesunąć do śruby licznika determinuje liczbę warstw siatki owijanych wokół beli. Policzyć liczbę razy od końca śruby do ramienia ładowania, 3 razy odpowiada 1 obrotowi siatki na beli. Istnieje ograniczenie ilości podawanej siatki, ponieważ musi być zapewnione minimum, aby bela mogła być utrzymana w siatce. Wyregulować element zatrzymujący ramię ładowania tak, aby uzyskiwana była żądana ilość siatki.

Noże siatki

Aby uzyskać możliwie najlepsze obcinanie siatki noże muszą mieć dobry kontakt ze stalowym drążkiem licznika. Drążek ten można wyregulować po obu stronach. Odbywa się to poprzez poluzowanie dwóch śrub M10 poruszających się w szczelinie. Aby przesunąć noże do tyłu, umieścić kawałek tektury lub podobnego materiału pod skrzynkę pojemnika siatki od przedniego końca i naprzeciwko stalowego drążka           licznika. Oprzeć krawędź tnącą noża i postukać delikatnie w drążek licznika po każdej jego stronie. Przed dokręceniem śrub M10, sprawdzić, czy krawędź tnąca ma dobry kontakt z drążkiem.

Cięcie materiału

Siekasz można załączać i odłączać hydraulicznie. W tym celu do wylotu końcówki pojedynczego działania podłączony jest oddzielny wąż oleju hydraulicznego. Ramię zespołu siekacza  odłączane jest ciśnieniem w wężu, a noże są załączane poprzez usunięcie tego ciśnienia. Stopień zdecydowania (szybkości) działania noży decyduje o ilości koszonej trawy. Istnieją dwa stopnie „agresywności” działania noży na jakie można je ustawić: „cięcie normalne” - położenie górne noży,  oraz „cięcie delikatne” - położenie dolne noży.

Zmiana „koszenia normalnego” na „koszenie łagodne”

 • Opuścić noże hydraulicznie i zatrzymać silnik.
 • Odkręcić i wyjąć śrubę blokującą M10 (a) po stronie prawej i lewej (rys. 11).
 • Poluzować śruby M10 (b) po obu stronach.
 • Podnieść noże (zwolnić ciśnienie w układzie hydraulicznym) i ponownie zatrzymać silnik.
 • Wkręcić po obu stronach śruby (a) w najniższym położeniu (d).
 • Dokręcić silnie śrubę blokującą i śrubę zaciskową po obu stronach.

Rys. 29

Zmiana „CIĘCIA łagodnego” na „CIĘCIE normalne”

 • Opuścić noże hydraulicznie i zatrzymać silnik.
 • Odkręcić i wyjąć śruby blokujące M10 (a) po stronie prawej i lewej (rys. 29).
 • Poluzować śruby M10 (b) po obu stronach.
 • Podnieść noże (zwolnić ciśnienie w układzie hydraulicznym) i ponownie zatrzymać silnik.
 • Wkręcić po obu stronach śruby (a) w najwyższym położeniu (e).
 • Dokręcić silnie śrubę blokującą i śrubę zaciskową po obu stronach.

PRACE OBSŁUGI,  UTRZYMANIA I KONSERWACJI

Całkowicie automatyczny system smarowania Beka Max, typ EP1

Jest to w pełni automatyczny system smarowania łańcuchów i łożysk. W maszynach Orkel GP 1260 system ten obsługuje on wszystkie punkty smarowania, z wyjątkiem:

 • zawiasów  komory,
 • śruby górnej, cylinder komory,
 • wału odbioru mocy (PTO),
 • łańcuchów systemu siatki.

W maszynach Orkel Agronic GP 1260, oprócz smarowania jak dla maszyny GP 1260 wymagane jest także ręczne smarowanie określonych części.

Numer pompy:

Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać numer fabryczny pompy!

Zespół systemu smarowaniaRys. 30

Pompa tłokowa EP-1 (rys. 30, A) prowadzi smar poza zawór bezpieczeństwa do jednostki głównego rozdzielacza (rys. 30,B), który rozdziela smar do różnych rozdzielaczy drugiego stopnia. Pompa tłokowa, z elementem pompy PE12V, napędzana jest elektrycznie i pracuje cały czas. Rozdzielacze drugiego stopnia tłoczą odpowiednią ilość smaru bezpośrednio do poszczególnych punktów smarowania.

Pompa tłokowa, poprzez rozdzielacze drugiego stopnia dostarcza olej smarny na łańcuchy. Przy każdym otwarciu komory belowania łańcuchy są smarowane szczotkami smarowymi.

Zespół systemu


1.  Zbiornik

2.  Mieszalnik

3.  Strefa wlotu

4.  Filtr siatkowy

5.  Mimośród

6.  Pierścień dociskowy (ciśnieniowy)

7.  Trzpień ruchomy pompy (nurnik)

8.  Zawór ciśnienia wstecznego

9.  Zawór awaryjny

10. Silnik prądu stałego

11. Złączka wkrętna do napełniania


Rys. 31

Działanie

System smarowana Beka-Max jest systemem progresywnym, który może pracować ze smarem NLGI klasy 2 (smar normalny). Informacje o różnych gatunkach smaru podane są w specyfikacji technicznej. System progresywny oznacza, że wszystkie punkty smarowania sytemu wiązania siatką są smarowane kolejno. Czyni to łatwiejszym kontrolę procesu smarowania poprzez zawór ciśnieniowy (rys. 31, poz. 9). Jeżeli do jakiegoś punktu smarowania smar nie dochodzi, rozdzielanie progresywne zostaje wstrzymane i ciśnienie w systemie wiązania siatką wzrasta do 280 bar. Niesprawność ta sygnalizowana jest wydobywającym się smarem z zaworu awaryjnego na elemencie pompy. Sytuację tą należy regularnie sprawdzać.

Ilość smaru dostarczanego do poszczególnych punktów smarowania nie jest taka sama, ponieważ zawory sterujące ilością podawanego smaru zainstalowane w jednostkach rozdzielaczy są różnych typów. Zawory te są wyregulowane stosownie do wymagań smarowania poszczególnych punktów.

Napełnianie smarem

System smarowania przeszedł testy i został sprawdzony u producenta. W tym celu oba zbiorniki (smaru stałego i oleju) zostały napełnione smarem. Przed rozpoczęciem pracy maszyny, zbiorniki smaru stałego i oleju muszą być zawsze właściwie, do odpowiedniego poziomu, napełnione.

Napełnianie zbiornika smaru stałego

- Jest dobrym rozwiązaniem użycie większego zbiornika (np. 20 litrów – 16 kg) i urządzenia ręcznego, lub zasilanego sprężonym powietrzem albo z napędem elektrycznym (patrz rysunek). Można też użyć zwykłej smarownicy ręcznej z nabojem smaru, ale jest to bardziej czasochłonne.

- Warto podkreślić, że zbiornik smaru i urządzenia do napełniania powinny być zawsze utrzymywane w czystości, wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń, także ziemi.

- Zbiorniki należy napełniać wyłącznie przez złączkę wkrętną do napełniania smarem znajdującą się na zewnątrz obudowy pompy (rys. 31, poz. 11), aż do uzyskania odpowiedniego poziomu napełnienia.

- Nie wolno zdejmować pokrywy zbiornika. Może to spowodować przedostanie się do zbiornika zanieczyszczeń i pyłu i zmieszania się tych zanieczyszczeń ze smarem. Niedbała i niechlujna praca przy zbiorniku łatwo może prowadzić do zablokowania mechanizmów prasy i większego zagrożenia uszkodzeniem łożysk. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zablokowania – patrz rozdział „Usuwanie usterek”.

Odpowietrzanie

Jeżeli przez niedopatrzenie zbiornik smaru został całkowicie opróżniony, może być konieczne odpowietrzenie systemu smarowania. W tym celu należy:

- Odłączyć główny wąż na wylocie pompy.

- Uruchomić dodatkowe smarowanie, aż smar pojawi się na wylocie pompy, bez pęcherzyków powietrza.

- Podłączyć główny przewód rurowy do wylotu pompy.

- Rozpocząć dodatkowe smarowanie.

Prace obsługi i utrzymania oraz konserwacji

Przez pierwsze kilka tygodni użytkowania maszyny system smarowania należy regularnie sprawdzać.

Zwraca się uwagę, że:

-  wszystkie części systemu BEKA-MAX są bezobsługowe,

-  dozwolone jest mycie systemu przy użyciu myjek wysokociśnieniowych, ale nie wolno kierować strumienia wody bezpośrednio na jednostkę pompy,

-   należy sprawdzać węże systemu smarowania, (punkty smarowania, prawidłowe ułożenie, obluzowanie, drożność).

Przechowywanie w okresie zimowym

Stosując smar NLGI klasy 2 z komponentami wysokociśnieniowymi (EP), nie są konieczne żadne zabiegi, jeśli maszyna ma być odstawiona na dłuższy czas, np. na czas zimy. Jeżeli stosowany jest smar spełniający wymagania co do właściwości smarnych, ale system smarowania nie jest zbyt stabilny w okresie odstawienia maszyny na dłuższy czas, system wiązania siatką należy na ten czas napełnić olejem silnikowym. Można to zrobić posługując się zwykłą smarownicą olejową po usunięciu nurnika tłoka ze sprężyną dociskową, i napełnienie jej olejem silnikowy, jeśli znajduje się w niej pusty nabój ze smarem (patrz rys. 32). Ustawić smarownicę pionowo i wlać olej silnikowy. Wlać do systemu smarowania około pól litra oleju na wlocie głównego rozdzielacza.


Rys. 32                                                                  Rys.33


Posłużyć się specjalną złączką wkrętną jak na rys. 33, wkręcić ją na górze bloku głównego 2 ZSA, który znajduje się tuż nad zbiornikiem / pompą.

Można też użyć specjalnej złączki wkrętnej przy usuwaniu usterek pracy systemu smarowania (brak drożności), i kiedy uruchomiony został zawór awaryjny. Dobrze jest zainstalować złączki wkrętne na wlocie poszczególnych rozdzielaczy w tej samej kolejności, w jakiej smar jest rozprowadzany przez system smarowania.

Otwierać wyloty po kolei, po jednym. W ten sposób można znaleźć miejsce, w którym wystąpiło przytkanie.

Codzienny, regularny przegląd i prace obsługi i utrzymania przed użyciem maszyny

Wykonywać zalecane smarowanie zgodnie z instrukcją poniżej!

Uwagi ogólne

- Sprawdzić, czy w zbiorniku jest smar, oraz sprawdzić zawór awaryjny (smar widoczny na zaworze awaryjnym jest oznaką wystąpienia usterki w pracy systemu wiązania siatką).

- Sprawdzić olej (olej silnikowy 10W/40) w systemie automatycznego smarowania łańcucha.

- Nasmarować wał napędowy zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę wału.

- Sprawdzić / wymienić olej po 30 pierwszych godzinach, a następnie raz do roku (ok. 12,1 litra w skrzyni przekładniowej – SAE 80/90)

Np.       Shell Omala

Esso – Spartan

Mobil – Mobilgear

- Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe, w szczególności śruby kół i wału (patrz: w Specyfikacji technicznej „Momenty obrotowe przy dokręcaniu”).

- Sprawdzić śruby mocujące między podbieraczem a nożami kosiarki i komorą.

- Naostrzyć stępione ostrza noży siekacza, aby zapewnić skuteczne cięcie i zmniejszyć zużycie mocy (patrz oddzielny rozdział).

- Sprawdzić ciśnienie powietrza we wszystkich oponach.

- Sprawdzić instalację oświetleniową i wszystkie funkcje elektryczne.

- Sprawdzić system hydrauliczny i wszystkie jego funkcje.

- Sprawdzić naciąg łańcuchów.

- Oczyścić rolki stołu owijarki. Usunąć trawę z przestrzeni między rolkami a paskami.

- Co 400 – 500 bel przesmarować zawiasy (kołnierz ślizgowy) tylnej komory.

- Sprawdzić położenie haków unieruchamiających komory. Hak ten powinien dotykać rolkę na tylnej pokrywie luku – patrz rys. 34. Regulację przeprowadzić pionową  śrubą napinającą. Sprawdzić po obu stronach komory i upewnić się, że oba haki unieruchamiające zwalniane są równocześnie.
Rys. 34

- Tolerancję 2 mm reguluje się śrubą „B”. Sprężyna powrotna powinna być wstępnie  naciągnięta o 2 obroty nakrętki „C”. Naciągnąć odpowiednio i użyć środka zabezpieczającego przed samoodkręcaniem (np. Loctite).

W przypadku usterek w pracy lub  niedostatecznego smarowania, co około 3000 – 5000 beli należy:

 • Sprawdzić luz łożysk ślizgowych rolek. Można to zrobić umieszczając pręt stalowy lub łyżkę do opon  między dwoma rolkami i próbować „pokiwać” nią. Dla ułatwienia sprawdzenia luzu należy zwolnić (poluzować) łańcuchy. Jeżeli luz na łożyskach wydaje się być nienormalnie duży, łożyska należy zdemontować celem dokładnego ich sprawdzenia. Grubość ścianki tulei łożyska wynosi 2 mm.

Smarowanie w punkach smarowania ręcznego

Poniżej podano wykaz wszystkich punktów smarowania ręcznego belownicy. Zaleca się smarować wszystkie te punkty codziennie. Nieco bardziej częste smarowanie jest korzystniejsze, niż smarowanie rzadsze dużą ilością smaru.

Prasa Orkel:

Smarowniczki (8szt. + wał odbioru mocy)

1. Zawiasy komory (prawa i lewa strona).

2. Górne punkty mocowania cylindrów komory (prawa i lewa strona).

3. Śruba licznika (lewa) – nie ma smarowniczki ale należy nasmarować.

4. Połączenie zabezpieczające podbieracza (prawa strona).

5. Wał odbioru mocy (PTO)

Smarowanie natryskowe

­I.  Łożysko igiełkowe zębowego prowadnika siatki (wewnątrz pojemnika skrzynki siatki, po stronie lewej i prawej). UWAGA: sprawdzić, czy olej podawany jest na łożyska prawidłowo. W każdym łożysku znajduje się odpowiedni otwór służący do tego celu.

II.  Łańcuchy wiązania siatką (na zewnątrz skrzynki pojemnika siatki, po stronie lewej i prawej).

III.                  Łańcuch podwójny (na głównej osi wychodzącej z przekładni zębatej).

Pamiętać o równomiernym dokręceniu skrzyń pojemnika owijarki do wszystkich cylindrów

Obcinak siatki

Jest rzeczą ważną, aby noże obcinaka były odpowiednio wyregulowane i ostre, co zapewnia należyte cięcie siatki. W przerwach w pracy należy więc noże ostrzyć. Można to robić w różny sposób, ale najłatwiej jest obrócić cały trzymak tak, aby noże były skierowane w górę i w przód. Daje to najlepszy dostęp do noży. Zdjąć łańcuch i sprężynę, które utrzymują w belownicy ramię prowadzące noże siatki (rys. 38). Podnieść nóż i podłożyć coś pod spód żeby pozostał uniesiony.


Zagrożenie urazem ciała !


Sprawdzić, czy noże są równo i należycie naostrzone na całej długości ostrza, tak, aby ostrze miało dobry kontakt z blokiem zatrzymywania, w chwili cięcia siatki.


Można też zdjąć wsporniki ramion urządzenia rozpościerającego siatkę. Noże można wówczas obrócić do ostrzenia  jeszcze bardziej w kierunku do przodu.


Rys. 38

Łańcuchy

 • Zazwyczaj wszystkie łańcuchy rolek są smarowane automatycznie przez system smarowania łańcuchów i rolek. System ten podaje pewną ilość oleju lub smaru stałego za każdym razem, kiedy otwierana jest komora, zgodnie z ustawieniami interwałów czasowych i kalibracji.
 • Po pewnym czasie łańcuchy ulegają wyciągnięciu. Należy to regularnie sprawdzać i naciągać je (patrz schemat wymiarowy, rys. 39). Łańcuchy 3/4” podbieracza są naciągane automatycznie.

FPoza tym, należy sprawdzić, czy mechanizm naciągowy ustawiony jest  poziomo i czy jest naciągnięty od przedniej strony prasy.


Rys. 39

 • Jeżeli nie można już naciągnąć łańcucha, jak na rys. 39, łańcuch należy skrócić. Jeżeli łańcuch posiada ogniwa połówkowe, można usunąć takie ogniwo. Jeśli nie – należy wymienić cały łańcuch. Zawsze używać oryginalnych części !

Noże zespołu siekającego


Aby uzyskać możliwie jak najlepszą paszę jest rzeczą ważną, aby noże zespołu siekającego były zawsze naostrzone i nienarażone na uszkodzenia spowodowane obecnością ciał obcych, porywanych czasem do prasy. Jest również ważne, aby stosować możliwie małą moc i niskie zużycie paliwa. Jeżeli w trakcie przeglądu codziennego prasy stwierdzono uszkodzenie noży lub znaczne ich stępienie, należy je wymienić lub naostrzyć. Do ostrzenia zaleca się używać szlifierki. Pamiętać, że noże należy ostrzyć tylko po jednej stronie krawędzi, płaskiej. Jest to ważne dla zachowania oryginalnego kształtu ostrzy noży.

Demontowanie i ostrzenie lub wymiana noży

UWAGA !

Wszelkie prace wykonywane na urządzeniach systemu koszenia mogą być wykonywane wyłącznie przy zatrzymanym silniku ciągnika i odłączonym wale odbioru mocy.

Wszelkie prace w strefach wokół noży należy wykonywać z największą ostrożnością. Pracować w rękawicach ochronnych.  Nie wkładać rąk do przestrzeni, w której odbywa się cięcie.

Procedura demontowania i ostrzenia lub wymiany noży jest następująca:

1. Opuścić noże korzystając z układu hydrauliki ramienia noży.

2. Otworzyć i zablokować tylne drzwi komory belowania korzystając z układu hydrauliki , skrzynki sterowniczej, i dodatkowego zamka bezpieczeństwa (rys. 40) (popchnąć w górę PIE na cylindrach).

Rys. 40

3. Zatrzymać silnik i zaciągnąć ręczny hamulec. Odłączyć wał odbioru mocy (PTO).Rys.41

4. Ustawić w położeniu dolnym dźwignię oznaczoną jako „1” mocującą noże (rys. 41) tak, aby znalazła się ona pod kątem (najwyżej) 900 w stosunku do płyty bocznej podbieracza.

5. Schwycić nóż za zwisającą cześć, z tyłu, i zdjąć (rys.41)

6. Naostrzyć noże posługując się odpowiednim narzędziem

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała !


7. Noże można ostrzyć wyłącznie po wymontowaniu.

8. Założyć na powrót noże w należytej pozycji z otworem skierowanym do wewnątrz wału.

9. Ustawić dźwignię mocującą noże w poprzedniej pozycji w celu zabezpieczenia noży.

10.Ustawić noże w pozycji cięcia poprzez załączenie układu hydrauliki noży.

Przechowywanie maszyny w okresie zimowym

Po zakończeniu sezonu prac polowych prasę należy poddać generalnemu przeglądowi, zarówno pod względem jej stanu technicznego jak i wykonania prac obsługi i konserwacji. Jest to bardzo ważne,  aby nie doszło do pogorszenia stanu prasy w okresie jej przechowywania.

 • Oczyścić dokładnie prasę z zewnątrz i wewnątrz. Przy korzystaniu z myjki wysokociśnieniowej  uważać aby woda nie dostała się na zestyki i inne elementy instalacji elektrycznej. Na wodę pod dużym ciśnieniem wrażliwy jest także silnik elektryczny systemu siatki.
 • Zwilżyć środkiem antykorozyjnym wszystkie gładkie powierzchnie w komorze i zespól kosiarki, aby zabezpieczyć je przed korozją.
 • Uruchomić na krótko prasę, aby upewnić się, że nowy smar przedostał się do łożysk ślizgowych i że po spłukaniu maszyny zostały usunięte z niej resztki wody.
 • Sprawdzić, i jeśli trzeba,  wymienić olej w przekładni zębatej.
 • Miejsce, w którym ma być przechowywana maszyna powinno być możliwie jak najbardziej suche.
 • Złożyć zamówienie na niezbędne części zamienne.


F Jeśli używane są smary specjalnych typów, należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym systemu smarowania, w którym podano informacje o przechowywaniu maszyny w okresie zimowym.


USUWANIE USTEREK, Informacje ogólne

Poniżej wymieniono najczęściej występujące błędy oraz usterki w pracy maszyny i pojawiające się problemy związane z jej eksploatacją. Usterki te można wykrywać wizualnie, bez odwoływania się do komunikatów błędów wyświetlanych na ekranie w skrzynce rozdzielczej.

Błąd / usterka

Możliwa przyczyna

Środki zaradcze

Uwagi

Niewłaściwe podbieranie

Podbieracz za mało opuszczony

Wyregulować wysokość  podbieracza (koła)

Patrz rysunek 17 na stronie 26


Zbyt duża odległość między płytami prowadzącymi, gdy źdźbła materiału belowanego są krótkie

Obniżyć płytę prowadzącą

Patrz strona 26


Podbieracz i noże kosiarki nie przylegają przez cały czas  do powierzchni  nierównego terenu

Wyregulować przyleganie podbieracza (sprężyna)

Patrz rysunek 18, strona 26

Blokada w podbieraczu i rotorze

Za dużo podawanego materiału (zwłaszcza przy nierównych pokosach i przy podawaniu z boków)

Zmniejszyć prędkość lub wykonywać bardziej równe pokosy. Uważać przy zbieraniu materiału z boków.

Ten problem jest bardziej dokuczliwy kiedy używane są wąskie kosiarki, i kiedy jazda maszyną odbywa się po przekątnej, od jednego pokosu do następnego.

Blokada za rotorem,  ściernicą

Częściowo na skutek trudnego materiału, a także zbyt małej jego ilości podawanej od początku pracy

Utrzymywać podawanie miarowo, równo. Być może należy opuścić noże na początku pracy, lub pracować z połową noży lub z nożami niżej opuszczonymi

Ta usterka w pracy zdarza się najczęściej przed obracaniem beli.

Komora prasy otwiera się i materiał wypada

Komora prasy nienależycie zamknięta

Sprawdzić komunikat na ekranie skrzynki sterowniczej i odczekać chwilę na zamknięcie (poziom)

Opróżnić komorę prasy i ruszyć ponownie maszyną z zamkniętą komorą. Wyregulować zaczepy zamka, patrz rysunek 31, strona 34.

Bela nie obraca się

Wyjątkowo suchy i gładki materiał, (zwłaszcza owies i jęczmień)

Zmniejszyć siłę nacisku w komorze i utrzymywać właściwą prędkość jazdy.

Patrz rysunek 19 na stronie 19. Dostępny jest oddzielny zestaw dla słomy.

Nierówne bele

Niewłaściwy schemat jazdy (prędkość i pozycja w obrębie pokosu)

Dostosować schemat jazdy i zmniejszyć prędkość przy końcu beli.

Patrz też rysunek 15 na stronie 22.Wiązanie siatki

Poniżej wymieniono najczęściej występujące błędy oraz usterki w pracy maszyny i pojawiające się problemy związane z wiązaniem siatki. Błędy te można wykrywać wizualnie, bez odwoływania się do  komunikatów błędów wyświetlanych na ekranie w skrzynce rozdzielczej.


Błąd / usterka

Możliwa przyczyna

Środki zaradcze

Uwagi

Brak prowadzenia siatki

Siatka niewłaściwie założona na prowadnik zębowy

Pociągnąć do tyłu końce siatki i założyć na prowadnik

Końce siatki można umieścić pod dnem jednostki rozdrabniania (UWAGA! niebezpieczeństwo zmiażdżenia!)


Hamulec siatki ustawiony zbyt ciasno

Obniżyć siłę nacisku hamulca

Patrz rysunek 21, strona 27, może dochodzić do nadmiernego zużywania się rolki gumowej.


Brak zasilania

Sprawdzić zasilanie i bezpieczniki


Niedokładne rozciągnięcie siatki

Niewłaściwie wyregulowany hamulec siatki

„Dociągnąć” hamulec siatki

Patrz rysunek 21, strona 27.


Niezałączone zaciski

Załączyć zaciski

Patrz strona 27.


Kiepska jakość siatki

Zmienić siatkę na inny typKiepska jakość siatki

Patrz oddzielna pozycja poniżej


Niedokładne owinięcie siatką pierwszej beli

Siatka niewłaściwie umocowana po obu stronach prowadnika zębowego

Umocować siatkę na całej szerokości prowadnika

UWAGA: pamiętać o tym przy każdorazowym zakładaniu nowej roli siatki

Niedokładne cięcie siatki

Niewłaściwie wyregulowany blok noży / zatrzymywania

Wyregulować noże

Patrz rysunek 24 na stronie 28.


Tępe ostrza

Zdemontować noże i naostrzyć, lub wymienić

(UWAGA! niebezpieczeństwo zmiażdżenia!)


Niewłaściwie wyregulowany hamulec siatki

„Dociągnąć” hamulec siatki

Patrz rysunek 21 na stronie 27.


Skrzynka sterownicza

Poniżej wymieniono komunikaty błędów pojawiające się na ekranie wyświetlacza w skrzynce sterowniczej. Sugerowane środki zaradcze odnoszą się do nazwy czujnika. Miejsce zamontowania poszczególnych czujników podane jest na schemacie rozmieszczenia czujników (w załączeniu).


Błąd / usterka

Możliwa przyczyna

Środki zaradcze

Usterka kabla układu sterowniczego

- Uszkodzenie / usterka kabla układu sterowniczego

- Za niskie napięcie akumulatora

- Kiepskie połączenia przewodów na zaciskach

- Zawilgocone zestyki, zawilgocona płytka obwodów drukowanych w skrzynce sterowniczej belownicy

- Wymienić kabel

- Naładować akumulator / uruchomić ciągnik

- Użyć środka w sprayu do czyszczenia zestyków elektrycznych / usunąć naloty patyny / zmienić łączniki

- Wysuszyć, np. suszarką do włosów

Wiązanie siatki przerwane


Sprawdzić liczbę obrotów (owinięć) siatki porównując do wartości zadanych

Usterka w systemie siatki

- Sprawdzić czujniki B1, B2, A10


Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcji

Komora prasy nie zamyka się

- Usterka czujników B3L lub B3R

- Ściągacz haka zamka niewłaściwie wyregulowany

- Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcji

- Wyregulować ściągacz (patrz Prace obsługi i utrzymania, Uwagi ogólne)

Komora prasy nie otwiera się

- Usterka czujnika B6

- Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcji

Zbyt niskie obroty wału odbioru mocy

- Usterka czujnika A15

- Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcji

Bela nie trafia na widły podnoszenia

- Usterka czujnika A1


- Bela utknęła w komorze

- Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcji

- Zmniejszyć sile prasowania bel, zainstalować zestaw dla słomy

Bela pozostaje na widłach podnośnika

- Usterka czujnika A1


- Zbyt duże nachylenie terenu żeby proces ładowania odbywał się prawidłowo

- Wymienić czujnik, sprawdzić czy płyta czujnika A1 nie dotyka tego czujnika

- Przejechać w bardziej odpowiednie miejsce żeby ładowanie przebiegało normalnie

Widły podbieracza nie schodzą w położenie dolne

- Usterka czujników A6 lub A2

- Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcji

Widły podbieracza nie ustawiają się w położenie górne

- Usterka czujników A6 lub A2

- Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcji (czujniki nie świecą)

Stół owijarki nie ustawia się w położeniu poziomym

- Usterka czujnika A3

- Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcji

Stół owijarki nie ustawia się w położeniu dolnym

- Usterka czujnika A9

- Wymienić czujnik, sprawdzić odległość detekcjiKODY BŁĘDÓW

Kod

Jęz. angielski [EN]

Czujnik

1

Wyłącznik zatrzymywania awaryjnego / Usterka kabla obwodu sterowania

Skrzynka sterownicza, Tabliczka zaciskowa belownicy

2

Wyłącznik zatrzymywania awaryjnego / Usterka kabla obwodu sterowania

Skrzynka sterownicza, Tabliczka zaciskowa owijarki

3

Za niskie napięcie – jednostka sterowania

Skrzynka sterownicza

3

Za niskie napięcie – jednostka sterowania

Skrzynka sterownicza

4

Za niskie napięcie – jednostka sterowania

Tabliczka zaciskowa belownicy

5

Za niskie napięcie – jednostka sterowania

Tabliczka zaciskowa owijarki

240

Siatka nie jest cięta

A10

241

Błąd cięcia siatki

A10

501

Zbiornik dodatków do paszy pusty

PDH-10

502

Przepływ dodatków do paszy poniżej wartości zadanej

PDH-10

503

Przeciążenie pompy dodatków do paszy

PDH-10

504

Niskie napięcie na pompie dodatków do paszy

PDH-10

505

Nie można osiągnąć żądanego przepływu

PDH-10

170

Błąd wiązania siatką

B1

171

Siatka nie przemieszcza się w położenie początkowe

B1

172

Podawanie siatki w położeniu początkowym

B1

250

Nóż siatki nie przemieszcza się w górę

B2

251

Nóż siatki nie osiąga położenia górnego

B2

252

Nóż siatki nie przemieszcza się w dół

B2

210

Komora niezamknięta na zamek

B3L

211

Komora niezamknięta na zamek

B3L

212

Komora niezamknięta na zamek

B3R

213

Tylne drzwi nie zamykają się

B3L/B3R

214

Tylne drzwi nie zamykają się

B3L

215

Tylne drzwi nie zamykają się

B3R

260

Komora prasy nie otwiera się całkowicie

B6

261

Komora prasy nie otwarta całkowicie

B6

Belownica Orkel GP 1260

Wartości i nastawy w menu „Dodatki do paszy”

Treść

Zalecane wartości zadane

Uwagi

Dodatki do paszy

Zał. lub Wył.

Wybiera użytkownik

Tryb dozowania dodatków

L

lpm

= l na belę

= l na minutę

Ilość dodatków na belę

0–10 l (tylko jeśli wybrano “L” )

Wybiera użytkownik

Ilość dodatków (belowanie)

0–10 l (tylko jeśli wybrano “lpm”)

Wybiera użytkownik

Ilość dodatków (pełna bela)

0–10 l (tylko jeśli wybrano lpm )

Wybiera użytkownik

Jednostka miary

L


Tryb pompy przenoszenia

Wył.


Aby wejść do innych opcji menu nacisnąć obydwa duże przyciski w narożnikachPrzechowywanie raportu błędów

Wył.


Błąd przepływu w pompie

5%


Ciśnienie maksymalne

2.5 bar


Czujnik przepływu

315

Jeśli wskazywana wartość ilości wydaje się niewłaściwa,  wartość tę można zmienić.

Czynnik P

0.40


Czynnik I

0.10


Czynnik D

0.00


Smarowanie


Usterka

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Pompa nie działa

- nieprawidłowy wydatek pompy

- uszkodzony przewód zasilania

- awaria pompy

- sprawdzić wydatek pompy

- wymienić przewód

- wymienić pompę

Pompa pracuje ale nie dostarcza smaru

- stan napełnienia poniżej poziomu min.

- element roboczy pompy  uszkodzony

- napełnić zbiornik smaru

- wymienić element roboczy

Brak wypływu smaru („kołnierza smaru”) na wszystkich punktach smarowania

- pompa nie pracuje

- układ zablokowany


- patrz „pompa nie pracuje”

- patrz „smar wypływa na zaworze nadciśnieniowym”

Brak wypływu smaru („kołnierza smaru”) na niektórych punktach smarowania

- wąż do rozdzielaczy podrzędnych uszkodzony lub poluzowany

- luz na połączeniu

- wymienić wąż

- dokręcić połączenie lub wymienić złączkę

Brak wypływu smaru („kołnierza smaru”) na jednym punkcie smarowania

- dany wąż uszkodzony lub poluzowany

- luz na połączeniu

- wymienić wąż

- dokręcić połączenie lub wymienić złączkę

Zmniejszone obroty pompy

- wysokie ciśnienie w systemie

- niska temperatura pracy

- sprawdzić system, łożyska

Smar wypływa na zaworze nadciśnieniowym

- za wysokie ciśnienie w systemie

- zablokowane rozdzielacze progresywne

- system zablokowany

- wadliwa sprężyna zaworu

- sprawdzić system

- wymienić rozdzielacze

- sprawdzić szczelność punktów łożysk

- wymienić zawór

Smarowanie olejowe

Usterka

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Pompa nie podaje oleju

- pusty zbiornik oleju

- uszczelka między zbiornikiem oleju i pompą


- napełnić zbiornik olejem

- sprawdzić drożność między zbiornikiem i pompą, jeśli jest OK – wymienić pompę


Olej nie dochodzi do żadnego punktu smarowania

- pompa nie działa

- uszkodzony / poluzowany wąż między pompą a rozdzielaczem

- blokada (zatkanie)  w rozdzielaczach

- naprawić wąż

- sprawdzić uszczelnienie węża


- dany wąż uszkodzony / poluzowany

- luz na połączeniu węża

- wymienić wąż

- dokręcić połączenie lub wymienić złączkę


Notatki użytkownika
DANE TECHNICZNE I SPECYFIKACJA MASZYNY ORKEL GP 1260

Układ elektryczny

Typ:

12 V z uziemieniem

Napięcie robocze:

12 V

Tolerancja napięcia

Napięcie minimalne = 10 V

Napięcie maksymalne = 16 V

Podłączenie:

Bezpośrednio z akumulatora, nie z rozrusznika czy prądnicy

Bezpieczniki:

Przynajmniej 1 bezpiecznik 35 A (40 A przy specjalnych kablach)Skrzynka rozdzielcza prasyTyp bezpiecznika (od 2002 r.):

35 ACzujnikiTyp czujników:

Ø18 mm

Odległości czujników

Odległość detekcji przedmiotu dla wszystkich  czujników = 2,0 do 4,0 mm, z wyjątkiem czujnika folii, dla którego odległość detekcji = 1,0 mm.   Odległość detekcji czujnika komory prasowania = 5,0 mm.

Skrzynia pojemnika siatkiRozciąganie siatki do hamulca sterującego siatki:

10 – 15 kg

Wolna przestrzeń między ostrzami a uderzeniem noża:

Ostrze noża powinno pozostawiać niewielki ślad na  drążku, równy na całej szerokości drążka.

Zalecany typ siatki:

14 gram/m2System smarowaniaNapięcie robocze:

U = 10-30 V

Maksymalne obciążenie elektryczne:

I = 6,0 A

Bezpieczniki:

5 A

Prędkość obrotowa silnika pompy:

15 obr./min.

Wydatek pompy / obrót:

0,12 cm3

Wydatek pompy / min.:

1,8 cm3

Ciśnienie maksymalne:

300 bar

Prąd przy ciśnieniu maksymalnym:

I = 1 A

Prąd lampki sygnalizacyjnej:

I = 0,4 A

Zakres temperatury pracy:

minus 350 C do plus 750 C

Klasa ochrony obudowy:

IP 65

Typ smaru:

Zwykły smar do NLG_, kl. 2 włącznie, ale ma to być smar EP (smar wymagany do smarowania wysokociśnieniowego)

Np.

Shell:                       SRS 4000

Esso:                        Thermo 30150

Hydro Texaco: Hydex EP2

Zużycie oleju smarnego:

6 ml przy każdorazowym otwarciu komory

Typ oleju:

Olej silnikowy wielosezonowy (10W/40)Wał napędowyTyp: DS6R121CEWR7003

Kategoria 6

Moment obrotowy zwalniacza:

2300 NmMomenty obrotoweŚruba zaczepu holowniczego (MF 20,10.9):


574 Nm

Łożyska ślizgowe: (M 10, 8.8):

47 Nm

Śruby kotwowe skrzyni przekładniowej:


277 Nm

Nakrętki kół:

300-350 Nm

Łożyska głównego wału napędowego rotora  (M 8, 12.9)


40 NmCiśnienie powietrza500/50-17

0.7 bar/70kPa

Koła podbieracza                   6 warstw:

1.5 bar/  150kPaPojemnośćSkrzynia przekładniowa:

2,1 l

Zbiornik smaru stałego:

1,9 kg

Zbiornik oleju smarowego (od 2007)

4,0 l

Wymiary i ciężarWysokość:

2,150 mm

Długość:

3860 mm

Szerokość:

2720 do 3120 mm

Wymiary komory

122 cm x122 cm

Ciężar

ok. 2400 kg

Zbieranie - podbieracz

2,2 mInne daneLuzowanie koła zębowego na rolkach:

W kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

Długość sprężyny napinaczy łańcuchów:

130 – 140 mm

Prędkość obrotowa prasy:

580 – 600 obr./min.

Tolerancja mimośrodkowości rolki

0,5 – 1,0 mm

Największy dopuszczalny luz między wałem i tuleją rolki:


1,8 mm

Wart. graniczna grubości ścianki tulei łożyska ślizgowego (potem wymiana)


0,2 mm

Licznik ilości siatki:

1 warstwa na beli – równoważna 3 skokom gwintu licznikaZaczep holowniczy

Regulowany

Liczba walców:

18 szt.

Liczba noży

20 szt.

Ciśnienie w układzie hydrauliki:

Minimalne 160 bar, maksymalne 200 barUrządzenia dodatkowe


- Regulowana podpora – wersja eksportowa

- Pompa dodatków

- Wał napędowy (DS8R121CEWR7003) , kat. 8

DODATEK

Schemat połączeń, połączenia kabliNotatki użytkownika

Testy czujników

Testowanie czujników na błędy lub połączenie między czujnikiem a skrzynką sterowniczą można przeprowadzić na kilka sposobów.


Testowanie jednostki czujnika

Przy załączonym zasilaniu prasy i włączonej skrzynce sterowniczej można sprawdzić czujnik przez przesuniecie kawałka metalu przed głowicą czujnika, i obserwowanie diody świecącej:

- jeżeli dioda świeci się i gaśnie, - czujnik jest sprawny.

- jeżeli dioda nie świeci – czujnik należy wymienić,

- jeżeli dioda czujnika świeci się, i nie gaśnie, czujnik należy wymienić.

Usterka czujnika może powodować okresowe błędy u układzie elektronicznym.


Testowanie czujników, połączenia i odbieranie sygnałów w skrzynce sterowniczej

Przy załączonym zasilaniu prasy i skrzynce sterowniczej ustawionej w trybie pracy „Test sensor”, jak pokazano na rysunku, można sprawdzić, czy sygnał z czujnika jest obierany przez skrzynkę sterowniczą.

Przeprowadzić test czujnika umieszczając kawałek metalu w pobliżu głowicy czujnika.

Skrzynka sterownicza będzie wskazywała, czy sygnał jest odbierany, czy nie.

Podczas poruszania kawałkiem metalu testowany czujnik wysyła na wyświetlaczu skrzynki sterowniczej sygnał on/off (zał./wył). Jeżeli sygnał nie dochodzi do skrzynki sterowniczej, może to być spowodowane usterką czujnika, lub nieprawidłowym połączeniem. W większości przypadków, jeśli wszystko inne wydaje się być OK, błąd jest skutkiem usterki czujnika lub zbyt dużej odległości między czujnikiem a źródłem sygnału. Wymienić czujnik.


Więcej informacji na temat położenia czujnika - patrz także schemat czujnika na następnej stronie.


Skrzynka sterownicza GP 1260 v. 5.3.C
Czujniki stosowane od 2002 r.

Wszystkie czujniki na tych prasach  są  takie same (nr części 58025).

Na całej prasie, można stosować te same czujniki.


Odległość detekcji

Wszystkie czujniki wymagają odstępu od wykrywanego przedmiotu 2,0 do 4,0 mm. z wyjątkiem czujnika komory, który wymaga odstępu 5 mm.


Skrzynka połączeń

Skrzynka połączeń znajduje się na przedniej części prasy, po lewej stronie.

Skrzynka posiada wyjścia na silnik wiązania siatką, czujniki, skrzynkę sterowniczą, pompę dodatków do paszy, i urządzenia oświetlenia.


Przekaźniki (dwóch typów) i bezpieczniki podłączone są bezpośrednio z wiązkami kabli. Skrzynka połączeniowa i wiązki kabli należy zabezpieczyć przed bezpośrednim strumieniem wody podczas mycia maszyny myjką wysokociśnieniową.


Sprawdzać połączenia na obluzowanie lub nadpalenia.


Zapewnić zapasowe bezpieczniki 40 A, 15 A, i 10 A.Schemat rozmieszczenia czujników, PRASA GP 12 60 , 2009 r.

Zawór nr 5 (2 sztuki)

Wykorzystywane do regulacji prędkości otwierania I domykania nożyc folii. Przekręcenie zgodne z ruchem wskazówej zmniejsza prędkość.
Zawór nr 3

Wykorzystywany do zmniejszania I zwiększania prędkości pracy stołu owijarki. Przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówej zmniejsza prędkość. Zbyt duża prędkość może spowodować, że stół przypadkowo przejdzie przez czujniki!


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


Na ogół wiele wypadków z obrażeniami związanych z wykonywaniem pracy ciała zdarza się z powodu nieprawidłowej pracy maszyn i niewystarczającego przeszkolenia osób je obsługujących. Jest tego niestety wiele przykładów. Jest więc rzeczą niezmiernie ważną, aby maszyny były obsługiwane z największą uwagą i czujnością. Nasza firma opracowuje maszyny koncentrując się na bezpieczeństwie osób i bezpiecznej pracy maszyn. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika naszych maszyn a także bezpieczeństwa  innych osób znajdujących się w strefie roboczej maszyn w każdy możliwy sposób,  co jednak wymaga także udziału osób obsługujących maszyny.

Maszyny nie są konstruowane tak, abyśmy byli w stanie zapewnić, że w żadnych warunkach nie zdarzy się wypadek z obrażeniami ciała, oraz żeby było zapewnione pełne bezpieczeństwo pracy. Użytkownik maszyny ma obowiązek zachowania szczególnej uwagi i dbania o to, aby maszynę obsługiwać w sposób prawidłowy, unikając narażania siebie i innych na niepotrzebne zagrożenia.

Strefa robocza

Przed podłączeniem prasy do ciągnika należy uważnie przeczytać niniejszy Podręcznik użytkownika, włącznie z Instrukcją bezpieczeństwa. Podręcznik użytkownika należy mieć cały czas pod ręką, na maszynie, także wtedy gdy maszyna zmienia właściciela. Podręcznik użytkownika jest pomocny użytkownikowi w:

1. zrozumieniu zasady pracy i funkcji maszyny,

2. użytkowaniu maszyny w sposób bezpieczny, aby nie powstawało zagrożenie obrażeń osób i uszkodzenia sprzętu,

3. możliwie jak najlepszym wykorzystaniu parametrów eksploatacyjnych maszyny.

Jeżeli użytkownik prasy posiadał wcześniej podobną maszynę, to również ma obowiązek przeczytania niniejszego Podręcznika użytkownika tej konkretnej maszyny.

Niestosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub poważnych obrażeń ciała!

OKREŚLENIA

Etykiety i naklejki ostrzegawcze na maszynie oraz symbole dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pojawiające się w tekście tego Podręcznika a także w Instrukcji bezpieczeństwa oznaczają i zawierają wiele środków zaradczych,  uwag i wskazówek. Zalecana przez nas do przestrzegania  Instrukcja bezpieczeństwa opisuje niektóre czynności i procedury, do jakich obsługujący maszynę i jego współpracownicy muszą się stosować w celu zachowania bezpieczeństwa pracy.

Radzimy znaleźć trochę czasu i przeczytać dokładnie niniejszą Instrukcje bezpieczeństwa. To samo dotyczy innych osób uczestniczących w pracach z użyciem tej maszyny. Właściciel maszyny jest odpowiedzialny za dostarczenie operatorowi maszyny niezbędnych informacji dotyczących obsługi maszyny oraz wykonywania prac serwisowych.


OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej podaje się krótki opis najważniejszych środków ostrożności, jakie operator powinien znać i których powinien przestrzegać.

 • Zawsze odłączać wał odbioru mocy (ang. PTO), zaciągać hamulec ręczny, wyłączać silnik ciągnika (wyjąć kluczyk ze stacyjki zapłonowej, aby nie doszło do przypadkowego uruchomienia silnika), oraz przeczytać ze zrozumieniem Podręcznik użytkownika oraz Instrukcję bezpieczeństwa, przed:

- wykonywaniem prac obsługi,

- czyszczeniem maszyny,

- demontowaniem jakiejkolwiek części maszyny,

- regulacją maszyny.

 • Przed rozpoczęciem pracy pod maszyną zawsze zablokować koła  podkładając  dostarczone kliny.
 • W czasie prac montażowych, czyszczenia, regulacją, smarowaniem, naprawą i wykonywaniem prac obsługi  - zawsze stosować się do instrukcji zawartych w Podręczniku użytkownika.
 • Uważać, aby nie dochodziło do kontaktu odzieży, rąk, i stóp z obracającymi się lub poruszającymi częściami maszyny.
 • Przed zdjęciem osłon wyłączyć silnik ciągnika.
 • Podczas pracy nosić obuwie ochronne.
 • Nie wprowadzać zmian w osłonach, nie pracować maszyną jeśli brakuje części osłon.
 • Utrzymywać wszystkie osłony i pokrywy, a także inne elementy zabezpieczające w należytym stanie.
 • Ograniczyć prędkość jazdy do 30 km/godz., chyba że maszyna jest odpowiednio oznakowana do szybszej jazdy.
 • Nie wolno stać na maszynie lub przebywać w strefie roboczej w czasie pracy maszyny.
 • W czasie transportu lub podczas jazdy z większą prędkością, w komorze nie może znajdować się bela materiału.
 • Przy montowaniu wału napędowego należy sprawdzić, czy prędkość obrotowa ciągnika odpowiada prędkości obrotowej maszyny.
 • Podczas pracy maszyny nosić ochronniki słuchu.
 • Nie pracować maszyną jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
 • Nikt nie powinien znajdować się między ciągnikiem a maszyną podczas podłączania i odłączania wału odbioru mocy.
 • Nie próbować usuwać materiału z maszyny, gdy maszyna pracuje.
 • Nie próbować wprowadzać siatki lub folii ręcznie do komory prasy w czasie pracy prasy.
 • Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, czy na maszynie nie pozostawiono narzędzi, i czy wszystkie pokrywy i osłony są na swoim miejscu.
 • Nie wykonywać prac obsługi i nie odłączać węży, gdy układ hydrauliki znajduje się pod ciśnieniem.
 • · OSOBOM PONIŻEJ 16 LAT NIE WOLNO OBSŁUGIWAĆ MASZYNY

Podłączanie i odłączanie

 • Przed przystąpieniem do podłączania lub odłączania maszyny, upewnić się, że nie ma nikogo między ciągnikiem a maszyną. Łatwo o wypadek przygniecenia / zmiażdżenia ! Podłączanie odłączanie maszyny powinno odbywać się na równej, stabilnej powierzchni. Ma to na celu niedopuszczenie do toczenia się maszyny i spowodowania wypadku lub uszkodzenia maszyny.
 • Sprawdzić, czy dany typ maszyny jest odpowiedni do pracy z ciągnikiem pod względem kierunku obrotów i prędkości obrotowej ciągnika.
 • Sprawdzić, czy wał odbioru mocy jest należycie zamontowany, tzn. czy sworzeń ustalający znajduje się na swoim miejscu i czy oba końce łańcucha zabezpieczającego są  zamocowane.   Musi być założone zabezpieczenie  wału odbioru mocy. Jeśli zabezpieczenie to jest uszkodzone, należy je bezzwłocznie wymienić.
 • Przed załączeniem układu hydrauliki sprawdzić, czy wszystkie połączenia są wystarczająco silnie dokręcone i czyste, oraz czy węże nie są uszkodzone.
 • Nie wolno uruchamiać maszyny, jeśli w strefie roboczej znajdują się osoby i nie oddaliły się na bezpieczną odległość.
 • Upewnić się, że wał odbioru mocy ustawiony jest tak, że po odłączeniu go nie będzie narażony na uszkodzenie.
 • Przy odłączaniu maszyny sprawdzić, czy po zatrzymaniu silnika w wężach układu hydraulicznego nie ma ciśnienia uruchamiając zawory hydrauliczne ciągnika .
 • Olej hydrauliczny pod ciśnieniem może przenikać do skóry ciała człowieka i powodować poważne stany zapalne. Chronić skórę i oczy przed olejem hydraulicznym.
 • Przed odjazdem ciągnika od maszyny pamiętać o odłączeniu węży hydraulicznych i wszystkich kabli elektrycznych.

USTAWIANIE I REGULACJE

Przy ustawianiu parametrów maszyny należy:

- odłączyć wał odbioru mocy,

- zatrzymać silnika ciągnika i wyjąć kluczyk,

- odczekać, aż wszystkie części ruchome maszyny zatrzymają się.


Ostrzenie oraz montowanie / demontowanie noży

 • Podczas wykonywania wszelkich prac przy jednostce kosiarki  i nożach należy nosić rękawice ochronne. Trzymać ręce z dala od niebezpiecznej strefy ostrych noży.
 • Jeżeli prasa wyposażana jest w system wiązania siatką, siatką jest odcinana ostrym nożem. Zachować ostrożność przy zakładaniu siatki i regulacji noża. W tym celu właśnie należy zakładać dobre rękawice ochronne.


PRACE OBSŁUGI I KONSERWACJI, CZYSZCZENIE, PRACE SERWISOWE I NAPRAWY

 • Nie rozpoczynać pracy na maszynie dopóki nie wyłączono silnika ciągnika, nie zatrzymały się wszystkie ruchome części maszyny, nie wyjęto kluczyka ze stacyjki zapłonowej ciągnika, nie zaciągnięto hamulca ręcznego, i nie odłączono wału odbioru mocy.
 • Wszelkie poważniejsze prace serwisowe i naprawy można rozpocząć po usunięciu resztek paszy. W razie potrzeby maszynę należy umyć. Maszynę należy myć w odpowiednim miejscu i  po usunięciu nieupoważnionych osób. Jeżeli teren jest nachylony, pamiętać o zabezpieczeniu maszyny przez toczeniem (kliny). Mycie maszyny jest łatwiejsze, jeśli zdejmie się pokrywy i osłony,. Jeżeli maszyna ma zostać dokładnie umyta, można obrócić ostrożnie wał, tak aby rolki zmieniły swe położenie, ale należy pamiętać, że:


należy zachować szczególną ostrożność, i powierzyć obsługę maszyny tylko jednej osobie!


 • Jest rzeczą ważną, zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i dla utrzymania funkcjonalności maszyny, aby sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i nie dopuszczać do powstawania luzów na tych połączeniach.
 • Przy korzystaniu z myjki wysokociśnieniowej prasę można na chwile uruchomić, aby rolki obróciły się. Po zakończeniu mycia, pamiętać o uruchomieniu maszyny na krótko aby smar wszedł do łożysk.
 • Należy pamiętać, że jeżeli do maszyny podłączone  jest zasilanie, silnik systemu wiązania siatką może włączyć się w sposób niezamierzony. Podczas pracy przy systemie siatki należy więc zawsze odłączyć fizycznie główny kabel zasilający maszyny.Sprawdzić, czy,  jeżeli kora belowania jest otwarta, maszyna jest należycie połączona z ciągnikiem, i czy zaczep holowniczy jest należycie zablokowany. Wykonując prace przy otwartej komorze prasy należy pamiętać o zablokowaniu cylindrów.
 • Jest szczególnie ważne, aby przy posługiwaniu się szlifierką kątową, palnikiem acetylenowym lub podczas prac spawalniczych, maszynę wcześniej dokładnie umyć, a prace te wykonywać w miejscu odpowiednio pożarowo-bezpiecznym.
 • Połączenie z akumulatorem należy fizycznie rozłączyć, albo ustawić wyłącznik główny w położeniu WYŁ., lub też odłączyć maszynę całkowicie od zasilania.
 • Podczas smarowania i wykonywania prac obsługi przy maszynie powinna znajdować się tylko jedna osoba. Zmniejsza to ryzyko przychwycenia palców jeśli druga osoba poruszy jakąś ruchomą częścią maszyny.


PODNOSZENIE

Wszelkie prace podnoszenia całej maszyny, a także cięższych jej elementów, należy prowadzić przy użyciu odpowiedniego sprzętu i urządzeń, o odpowiednim udźwigu.

Punkty podnoszenia oznaczone są symbolem
PRACA / EKSPLOATACJA

 • W pobliżu pracującej maszyny nie mogą przebywać postronne osoby, a zwłaszcza dzieci.
 • Jeżeli rotor podający jest zablokowany, przed przystąpieniem do usuwania materiału silnik ciągnika należy wyłączyć, wyjąć kluczyk ze stacyjki zapłonowej, i zaciągnąć ręczny hamulec.
 • W przypadku problemów z podawaniem siatki, nigdy nie próbować podawać siatki ręcznie do komory jeśli prasa pracuje.
 • W czasie uwalniania beli, upewnić się, że za prasą nie ma żadnych postronnych osób.
 • W razie poważnego zablokowania rotora podawania, użyć klucza zwrotnego znajdującego się na wale wychodzącym z przekładni zębatej. Pamiętać, ze najpierw należy odłączyć wał odbioru mocy.


Zagrożenie pożarowe

Przy belowaniu suchej trawy i słomy wzrasta  zagrożenie pożarowe. Większe, suche cząstki  materiału zmieszane z olejem są wyjątkowo łatwopalne jeśli części maszyny są silnie nagrzane.


Podczas pracy w takich warunkach, zaleca się zamontowanie na prasie gaśnicy.


JAZDA PO DROGACH

 • Ograniczenie prędkości  przy transporcie maszyny to maks. 30 km/godz., chyba że maszyna jest specjalnie oznakowana i może być holowana z większą prędkością.
 • Światła drogowe i wszystkie inne należy utrzymywać w należytym stanie i regularnie czyścić.
 • Nie wolno holować maszyny po drogach z belą w komorze belowania.


PARKOWANIE

 • Przed odjazdem ciągnika należy pamiętać o odłączeniu węży układu hydraulicznego oraz kabli elektrycznych.
 • Zaleca się odłączanie kabli zasilania elektrycznego nawet wtedy, gdy prasa parkuje razem z ciągnikiem.


ODSTAWIANIE MASZYNY

 • Przy pracach demontażu zwracać uwagę na  zmianę środka ciężkości maszyny. Zdemontowane części należycie zabezpieczyć.
 • Używać sprzętu ochrony osobistej.
 • Stosować odpowiedni sprzęt do podnoszenia.
 • Podczas szlifowania, nagrzewania, i cięcia przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy.
 • Oprócz podanych tu zasad bezpiecznej pracy, stosują się także wewnętrzne, aktualne przepisy bezpieczeństwa przy pracach warsztatowych.
  • Przekazywać odpady (zwłaszcza gumę, przewody i urządzenia elektryczne, olej i tworzywa sztuczne) do recyklingu.
ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW NA NAKLEJKACH

1. Nie rozpoczynaj pracy maszyną dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz zawartości Podręcznika użytkownika i

Instrukcji  bezpieczeństwa.

2. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do smarowania, regulacji, wykonywania prac obsługi i napraw zawsze

wyłączyć silnik ciągnika. W celu niedopuszczenia do przypadkowego załączenia silnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki zapłonowej.

3. Podczas podłączania i odłączania maszyny do/od ciągnika upewnij się, że między maszyną a ciągnikiem nie

znajdują się ludzie.

4. Chroń dzieci przed zbliżaniem się do maszyny, gdy maszyna pracuje. Małe dzieci są szczególnie nieprzewidywalne.

5. Za prasą nie mogą znajdować się ludzie. Podczas otwierania się komory prasy osoba znajdująca się tuż obok

może zostać popchnięta lub zaciśnięta między komorą i innymi przedmiotami.

6. Osoby przebywające w pobliżu maszyny muszą zachować ostrożność i utrzymywać bezpieczną odległość od

maszyny podczas rozładowywania beli z komory belowania. Gdy bela jest rozładowywana  może ona się sama potoczyć na znaczną odległość, jeśli spadek terenu jest wystarczający.

7. Używaj blokad zabezpieczających. Podczas pracy na maszynie przy otwartej komorze belowania pamiętaj o

załączeniu blokad zabezpieczających po obu stronach.

8. Siatka jest przecinana ostrym nożem. Zachowaj szczególną ostrożność przy zakładaniu siatki i regulacji noża.

9. Sprawdzaj, czy wał napędowy obraca się z właściwą prędkością i w prawidłowym kierunku. Niewłaściwa prędkość

obrotowa wału lub kierunek obrotów może spowodować uszkodzenie maszyny oraz być przyczyną wypadku z obrażeniami ciała. Maszyna jest zaprojektowana na 540 obr./min.

10. Nie dotykaj obracającej się roli siatki. Kiedy siatka prowadzona jest do komory belowania, rola z siatką obraca się z

dużą prędkością.

11. Za osłoną znajdują się łańcuchy i koła zębowe. Nie zbliżaj się podczas pracy maszyny.

12. Przychwycenie przez podbieracz lub podajnik może być  tragiczne w skutkach. Nie dotykaj i zachowaj bezpieczną

odległość od podbieracza i zestawu noży podczas pracy tych zespołów.

13. Maszynę parkuj na terenie poziomym, i zabezpieczaj koła przez podłożenie klinów.

14. Między maszyną a ciągnikiem znajduje się obracający się wał napędowy (ZAGROŻENIE ŚMIERCIĄ !). Podczas pracy silnika ciągnika NIKT nie może przebywać między maszyną a ciągnikiem. Nie noś luźnej odzieży, szali, chust. Pamiętaj o wyregulowaniu długości wału przy podłączaniu maszyny do ciągnika.

15. Nigdy nie uruchamiaj wału odbioru mocy ciągnika z zamontowanym kluczem rewersyjnym.

16. Maszynę można podnosić przy użyciu wózka widłowego, podkładając widły w miejscach oznaczonych nalepkami.

17. Bezpieczna odległość to co najmniej 5 m. Podczas pracy maszyny nikt nie powinien przebywać w odległości mniejszej.

18. Zagrożenie zgnieceniem / zmiażdżeniem.  Trzymak noża folii i noże kosiarki są bardzo ostre; istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Jeśli maszyna nie pracuje, jednostka ta powinna być zawsze zamknięta.


 


Gdzie kupić Maszyny Rolnicze Nowe? W składnicy Maszyny Fabrycznie Nowe oraz Sklep od pruducenta i dealera, agromy.